Буряадай мэдээжэ зон

Буряадай «Зыкина»

Байгша оной октябриин 29-дэ Буряад хэлэнэй үдэртэ зорюулагдаһан баяр ёһололой үдэшэдэ Яруунын аймагай захиргаанай соёлой таһагай “Сагай сууряан” агитбригадые ударидагша, арад зон соогоо “Буряадай алтан гургалдай” гэжэ алдаршаһан Буда-Ханда Дашиевада “Буряад арадай үмэнэ габьяагай түлөө” гэһэн ВАРК-ын медаль зүүлгэгдэһэн байна.

Буряадай мэдээжэ зон

49

Үльгэршэн Рэгзэн Эрдынеев

Буряад орондоо мэдээжэ үльгэршэн Рэгзэн Эрдынеев Ярууна аймагай Эгэтын-Адаг һууринда 1909 ондо түрэһэн юм

Буряадай мэдээжэ зон

64

Жана Дугарова — бэлигтэй багша

Хүнэй түрүүшын хүмүүжүүлэгшэ, абьяас бэлигтэй багша байгаа һаа, тэрэ хүнэй наһан соонь дайралдаһан элдэб бэрхэшээлнүүдые, дабаануудые дабажа шадаха

Буряадай мэдээжэ зон

60

Цырендаша Доржиев — мэргэн буудагша

Цырендаша Доржиев Буряад ороной Мухар-Шэбэр аймагай Хошун-Үзүүр һууринда түрэһэн юм. Тэрэ Абхаа харгана гэжэ омог отогой хүн байһан.

Буряадай мэдээжэ зон

71

Бадма Жабон – Россин баатар

Ага нютагһаа гарбалтай Бадма Жабонай хуби заяан гайхамшагтай, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай жэлнүүдтэ партизанска ротын командир дайсанай холын ара талада фашистнуудаар байлдаһан юм.

Буряадай мэдээжэ зон

121

Генерал Антон Занданов

Антон Бадмаевич Занданов 1918 оной майн 18-да Баргажан аймагай (мүнөө үедэ Хурумхаан аймаг) Гаарга һууринда юрын малшан айлайда түрэһэн юм.

Түүхэһээ

221

Бальжан хатамнай бусаба гү?

Хори буряадай домог түүхэтэ Бальжан хатанай дайшалхы дүрэнь арад зоной сэдьхэл бодолдо мүнхэрэнхэй.

Номууд

Намтар

Мы в соцсетях

Facebook Vkontakte Instagram Youtube