4 января 2015

Уран зохёол

841

Тоосоото харалгые угтуулан...

Буряадай Уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ, СССР-эй Верховно Соведэй депутат Н.Г. Дамдиновтай хөөрэлдөөн

3 января 2015

Уран зохёол

811

Юундэ толилогдоогүйб?

...бэшэһэн, эльгээ­һэн эзэдэйнгээ найдалые харюул­жа бираагүй шүлэгүүд, энэ мүнөө, редакциин стол дээрэ дэлгээгдэбэ. Эдэ шүлэгүүдэй багсалагдаад, нариихан таһамаар хүлюулжэ архивта эльгээгдэхэ болоһон «хуби заяан» тухайнь тэдэнэй эзэд — авторнуудта тобшохоноор дуулгаха хүсэлтэйб.

3 января 2015

Уран зохёол

1304

Захааминай аймагай «Ажалай туг» газетэдэ ерэһэн шүлэгүүдэй шэнжэлэл

Захаамин нютаг Буряад ороной баруун урдахи үзэсхэлэнтэ һайхан байгаалитай хизаар мүн. Энэ дайдада үдэһэн олохон залуу нүхэднай эхэ нютагаа гоёшоон магтажа эхин мүрнүүдээ шэбшэнэл. Энээнһээ һайхан уг зорилго эхилэн бэшэгшын оюун бодолдо байха аал? Үгы бэд даа.