3 января 2015

Уран зохёол

1056

Захааминай аймагай «Ажалай туг» газетэдэ ерэһэн шүлэгүүдэй шэнжэлэл

Захаамин нютаг Буряад ороной баруун урдахи үзэсхэлэнтэ һайхан байгаалитай хизаар мүн. Энэ дайдада үдэһэн олохон залуу нүхэднай эхэ нютагаа гоёшоон магтажа эхин мүрнүүдээ шэбшэнэл. Энээнһээ һайхан уг зорилго эхилэн бэшэгшын оюун бодолдо байха аал? Үгы бэд даа.