4 января 2015

Уран зохёолшод тухай

1866

«Тэрээнһээ оюун түрэхэ...»

Түгэлдэр Тобоевай угай бэшэгэй бэшэгдэһээр 125 жэлэй ойдо зорюулагдажа үнгэргэгдэһэн «түхэреэн столой» уулзалгаһаа

4 января 2015

Уран зохёол

1432

Хүндэтэ нүхэр!

Мүнөө үедэ арад бүхэн угайнгаа эртэ урдын һайн һайхан ёһо заншалнуудые олон үеынгөө улад зоной олоһон, нөөсэлһэн оюун соёлдо шэмэглэжэ, эрхэ һайхан шэнжэтэй байһанаа элирхэйлхэ, улам саашадань хүгжөөхэ болоно гээшэ.

4 января 2015

Уран зохёол

1264

Тоосоото харалгые угтуулан...

Буряадай Уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ, СССР-эй Верховно Соведэй депутат Н.Г. Дамдиновтай хөөрэлдөөн

3 января 2015

Уран зохёол

1284

Юундэ толилогдоогүйб?

...бэшэһэн, эльгээ­һэн эзэдэйнгээ найдалые харюул­жа бираагүй шүлэгүүд, энэ мүнөө, редакциин стол дээрэ дэлгээгдэбэ. Эдэ шүлэгүүдэй багсалагдаад, нариихан таһамаар хүлюулжэ архивта эльгээгдэхэ болоһон «хуби заяан» тухайнь тэдэнэй эзэд — авторнуудта тобшохоноор дуулгаха хүсэлтэйб.

3 января 2015

Уран зохёол

1820

Захааминай аймагай «Ажалай туг» газетэдэ ерэһэн шүлэгүүдэй шэнжэлэл

Захаамин нютаг Буряад ороной баруун урдахи үзэсхэлэнтэ һайхан байгаалитай хизаар мүн. Энэ дайдада үдэһэн олохон залуу нүхэднай эхэ нютагаа гоёшоон магтажа эхин мүрнүүдээ шэбшэнэл. Энээнһээ һайхан уг зорилго эхилэн бэшэгшын оюун бодолдо байха аал? Үгы бэд даа.