Театрнууд

Залуушуулай уран һайханай театр

29 декабря 2014

629

Хотын эгээл жэгтэй һонин театр.

Залуушуулай уран һайханай театр

Фото © Buryad-Mongol Nom

Энэ һонин театрые Улаан-Үдэ хотодо 1980 ондо Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ hургуулиин багша-найруулагша А. Б. Баскаковай хүтэлбэри доро Димитрова, 2 хаягаар оршодог байшаниие залуушуулай театр-студи байгуулха зорилготойгоор оюутад ба багшанар заһабарилга эхилэн бии болгоһон ушартай. Буряадай Соёлой яаман энэ үүсхэлыень дэмжэжэ, тэрэ заһабрилгаяа дүүргэхыень мүнгэ һангаар туһалаа.

1985 ондо Залуушуулай уран һайханай театр-студи нээгдээ.

1994 ондо Залуушуулай уран һайханай театр Россиин Соёлой яаманай ба «Соёл», «Орос орон руу сонхо» гэжэ һонинуудай мүрысөөндэ хабаадажа, «Жэлэй театр» гэжэ нэрлэгдээ.

2005 ондо Залуушуулай уран һайханай театр 25 жэлэйнгээ ойе тэмдэглээ.

Энэ театрые Сибиириин хизаар дайдаар ба Орос гүрэнөөр суурхуулһан Н. Гоголиин «Мертвые души» романаар табигдаһан Н. Садурай «Брат Чичиков», А. Вампиловай «Дом окнами в поле», И. Тургенев ба А. Чеховээр «Времена года», Н. Эрдманай «Самоубийца», Ф. Достоевскиин «Бесы» романаар табигдаһан «Ночь», Н. Садурай «Замерзли» гэһэн болон бусад зүжэгүүд театрай жасада байдаг.