10 сентября 2019

Зүжэгүүд

65

Баахалдай

(нэгэ үйлэтэй шог)


ХАБААДАХА НЮУРНУУД:


Елена Ивановна
ПОПОВА, хасартаа хонхортой бэлбэhэн эхэнэр, помещица
Григорий Степанович
СМИРНОВ, тиимэ үндэр наhатай болоогүй помещик
ЛУКА, Поповагай зараса, үбгэжөөл

4 сентября 2019

Зүжэгүүд

80

Мэдээ хүргэлгэ

М Э Д Э Э Х Ү Р Г Э Л Г Э
(шутка в одном действии)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Степан Степанович Чубуков, газар эдлэгшэ
Наталья Степановна, тэрэнэй басаган, 25-тай
Иван Васильевич Ломов, Чубуковай хүршэ, баһал газар эдлэгшэ, тарган, томо, гэбэшье һэжэгүүшэ хүн

26 августа 2019

Зүжэгүүд

145

Хойто наһандаа уулзахабди

Хубисхал. ХХ зуун жэлэй эхиндэ дэлхэйн арад зониие хүлгүүлжэ тогтоһон шэнэ байдалай зорилгонууд эхинһээ хүнэй тала бариһан, арад зондо жаргал асаржа ерэһэн, хүнэй нэрэ хүндые үргэжэ, хүн гээшэ газар дэлхэйдэ мүндэлһэн гансахан наһандаа өөрынгөө хуби заяанай, гүрэн түрынгөө эзэн боложо хүгжэһэн байгаа.

20 августа 2019

Зүжэгүүд

124

ЭХЭ (Н.Шабаевай бодомжонууд)

Театрай уран зохёолой таһагые даагша Николай Шабаевай Монголой уран зохёолшо Д. Мэндсайханай «Эхэ» гэжэ зүжэг тушаа хэлэһэн хэдэн бодомжонууд: