Һургаал боломоор ушарнууд

Нюдэнэй хорон

19 марта 2015

1035

Үльдэргын Ленинэй нэрэмжэтэ колхозой түрүүлэгшэ Будажабэ Чисаанын "Коминтерн" колхозой түрүүлэгшэ Будажабонойдо үбэлэй һаари хүйтэнэй үедэ ажалаараа айлшалжа ерэхэдээ, Чисаанын дабаанай Бүтүү Хойто-Асаар дабаалдижа, морин шаргаар морилоо һэн. 

Гутаарта, Хойто-Аса, Амтаахай, Шэнэһэн, Хара-Добо, Шабартын голой үбһэнэй олон һүринүүдые хараад, ехээр хорхойтоһон, обтоһон гэхэ. Хүршэ колхозуудай хүршэ түрүүлэгшэнэр уулзахадаа, үнэ сэнтэй аршаанаа мартаагүй, амасаа уугаа юм бэзэ. Ерэһэн хэрэгээ Будажабэ бүтээгээд, һөөргөө бусахадаа, дүтыень хаража, Хүреэтын дабаагаар дабахадаа, урдамни хазаар моритой эхэнэр ябана гэжэ һанаад, хойноһоонь дахахадаа, Хүреэтэ Хаалын гүн тужа соо төөришоод, хүлдэхэ болотороо хүбшэ ой соогуур махажа эсэшоод, ерэһэн мүрөөрөө гэдэргээ бусаа һэн гэхэ. Нютагай хүгшэн хээтэйхэн: "Чисаана нютагай баялигта ехээр хорхойтон обтоош, тиихэдэш Чисаана хатан эжы хазаар морёороо дахуулжа, шамайе төөрюулээ, сэржэм үргүүлээд ябыш даа", — гээ һэн. Сэржэм үргүүлээд ябахадаа, төөрингүй бусаа гэхэ. 

Зарим нэгэ хүнэй гү, али орон дэлхэйн баялигта ба зөөри зөөшэдэ хорхойтохо, обтохо гээшые ехэл нүгэл өөртөө үргэлнэ, мүн үхибүүдтэнь муу байдаг юм.
Автор: Буда-Ханда Цырендоржиева