Урлалай ажал ябуулагшад

Дондупов Давид

Дондупов Давид
Давид Дондупов Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули дүүргээд, 1993 ондо Новосибирск хотын гүрэнэй М. И. Глинкын нэрэмжэтэ хүгжэм дуунай дээдэ hургуулиин хүгжэм шэнжэлгын ангида ороhон юм. Дээдэ hургуулияа дүүргээд, Вознесенскын hүмэдэ ажаллаа, 1999 онhоо Новосибирскын гүрэнэй хүгжэм дуунай байшангай гол хинагша боложо ажалда абтаад, 2008 он болотор хүдэлхэдөө, ахамад эмхидхэлшэ боложо ургаа.

2008 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай харагшадай асуудалнуудаар орлогшо захиралаар ажаллана.
Театрай нэрэ hүлдые мэдээжэ болгохо, зар тарааха талаар ажаллахадаа, бүхы хэблэлэй асуудалнуудые өөр дээрээ даажа абанхай. Театрай «Антракт» hонин тэрэнэй ударидалга доро гаража байдаг.
Театрай нүүдэл тоглолтонуудые эмхидхэхэ хэрэг тэрэнэй үүргэ болонхой, театрай hургуулинуудай hурагшадтай уулзалгануудые эмхидхэнэ. Театрай зүжэг, тоглолтонуудай түсэб табилгада ба уран hайханай зүблэлэй ажалда тушаалаараа орлсохо эрхэтэй юм.