Самбуев Мэлс
  • СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
  • Буряадай комсомолой шангай түрүүшын лауреат
Мэлс Жамьянович Самбуев Захааминай аймагай Санага нютагта түрэhэн юм. Эрхүүгэй гүрэнэй университет дүүргээд, Республикын радио болон телевидениин комитедтэ олон жэлэй туршада ажаллаа.

«Тайгын саhан», «Таймыр» гэжэ хоёр ном хэблүүлээд байхадаа, 1969 ондо М. Самбуев залуу уран зохёолшодой Бүхэсоюзна зүблөөндэ хабаадалсаhан юм. М. Самбуевай шүлэгүүд «Байгал», «Октябрь», «Нева», «Дружба народов», «Наш современник», «Сибирские огни» сэтгүүлнүүдтэ, хамтын согсолборинууд болон антологинуудта толилогдоhон, монгол, украин, казах, латыш, яхад, тыва хэлэнүүдтэ оршуулагдаhан юм. Тэрэ Москвада болон Свердловско областьдо Буряадай литература ба искусствын үдэрнүүдтэ хабаадалсаа.

Мэлс Самбуев «Санага» (1971), «Мамайн добуун дээрэhээ дурдалга» (1975), «Үглөөнэй шүүдэр» (1978), «Ара Хангай» (1981) гэжэ шүлэг, поэмэнүүдэй номуудые буряад хэлэн дээрэ, «Доржо таабай» (1972), «Тайгын шүүдэр» (1974) гэhэн суглуулбаринуудаа ород хэлэн дээрэ хэблүүлhэн байна.
М.Ж. Самбуев СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Буряадай комсомолой шангай түрүүшын лауреат байгаа.