Уран зурааша, уран барималшад

Батуров Александр

Батуров Александр
Батуров Александр Иванович 1950 оной октябриин 26-да Буряадай АССР-эй Кабанскын аймагай Бага Дулаан һууринда түрөө.

1971-1974 — Благовещенскын хүгжэмэй-багшын училищидэ уран зурагай-графикын таһагта һуража гараа.

1980-1985 — Красноярскын Гүрэнэй уран зурагай институдтэ «Шэмэглэл ба түхерэлгэнүүд» ангида (багшань В.Н.Одношивкин) һураа.

1985 онһоо — Буряадай Уран зураашадай холбооной уран һайханай мастерскойдо хүдүлөө.

1994 онһоо — Россиин уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1985 онһоо — республикын, хизаар можын, россин үзэсхэлэнүүдэй хабаадагша.

Ажалнууд: «Хадын бооридо адуун» (2004), «Агуу талын нюуса» (2006)

Зарим бүтээлнүүдынь Республикын уран зурагай Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ ба хубиин суглуулбаринуудта байдаг.