Уран зурааша, уран барималшад

Банзаракцаев Андрей

Банзаракцаев Андрей Юрьевич 1973 ондо Улаан-Үдэдэ түрөө.

1989 — Улаан-Үдын хүүгэдэй уран зурагай һургуули дүүргээ.

1992-1995 — Екатеринбургын Архитектурнын институдтэ һураа.

1997 — уран зурааша В. И. Жидяевай студида һураа.

1999 онһоо — Буряадай Сүлөөтэ уран зураашадай эблэл (БОСХ) толгойлно.

2003 онһоо — Зүүн-Сибириин соёлой ба урлалай академидэ, шэмэглэлэй-хабсаралгын таһагта һураа.
2003 онһоо — республикын, можын, гадаадын выставкануудта хабаадаа, тэрэ тоодо Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ хубиин (2005, 2007, Улаан-Үдэ).

Зурагуудынь: «Ивалгын дасан» (2001), триптих «Минии Буряад. Хада майлата, нуурта, тала-та» (2003), «Бага далай. Ойхон арал» (2003), «Арюухан далай» (2004), «Түнхэн» (2005), «Үүр сайжа байхада» (2006), «Цагаан-Тала» (2007), «Хандагай» (2007).

Ажалнуудынь хубиин суглуулбаринуудта байдаг.

2020 ондо наһа бараа.