Балдаев Филипп
  • Буряадай АССР-эй урлалай габьяата ажал ябуулагша (1957)
  • «Ажалай габьяагай түлөө» СССР-эй медаляар шагнагдаһан
Балдаев Филипп Ильич Эрхүү можын 1909 оной августын 16-да Буряад Янгууд отогто түрөө, 1982 оной апрелиин 21-дэ наһа бараа.

1927-1928 — Дээдэ-Үдэ хотодо Буряадай багшын техникумда багшын курсда һураа.

1929-1930 — Буряадай номой хэблэлдэ хүүгэдэй номуудые шэмэглээ.

1931 — Эрхүүгэй уран зурагай училищи дүүргээ (И.Л.Копыловай класс).

1933 — Буряадай Уран зураашадай холбооной эмхидхэгшэдэй нэгэн.

1955-1967 — Улаан-Үдэдэ Уран зурагай музейн захирал.

1933 — СССР-эй Уран зураашадай холбоондо гэшүүндэ кандидат.

Буряадай урлал ба литературын декадын I ба II декадануудта хабаадагша (1940, 1959, Москва).

1930 онһоо — республикын, Алас Дурна ба Сибириин хизаарай, можонууд хоорондын, бүхэсоюзна, бүхэроссиин выставкануудта хабаадаа, тэрэ тоодо Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ хубиин выставкануудта харуулаа (1979, 1989, 1999, Улаан-Үдэ).

Хүдэлмэринүүдынь: «Шоно Баатар» (1940), «Буряад һэеы гэр» (1946), «Советскэ Союзай Ге-рой Ж.Тулаевай портрет» (1946), «Лимбэшэн Б. Дугаровай портрет» (1949), «Һиилүүршэ С.Б.Бодиевай портрет» (1958), «Курорт Хүшэгэр» (1979).
Ц.Сампиловай нэр уран зурагай музейдэ ба хубиин коллекцинүүдтэ хадагалагдадаг.

Филипп Балдаевай хүдэлмэринүүдэй олонхинь дүрэ зурагууд, Советскэ Союзай Герой Ж.Тулаевай (1944), хатарша Л.П. Сахьяновагай, лимбэшэн Дугаровай болон бусадай портредүүд мэдээжэ болоо һэн. Байгаалиин зураглалнууд амяараа һуури эзэлдэг. Графикын ажалнууд ехэ олон, буряад графикын түрүүшын үеын эгээл бэрхэ мастернуудай нэгэн байгаа юм, тэрэ техникээр дүрэ зурагууд, номой графика, нүхэр ёһоной шог зурагууд ба карикатуранууд бүтээгдээ. Өөрыгөө шоглон зураһан зурагууд, Буряадай зохёолшод болон зураашад тухай бүлэг зурагууд, композиторнуудай портредүүд байха. Эдэ хүдэлмэринүүдые ажабайдалай хүхюун тала, шог зугаа, хүниие хүндэлһэн хандалга илгаруулдаг.