Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Гармаев Николай

Гармаев Николай
Николай Гармаевич 2004 ондо Буряадай дунда мэргэжэлэй соёл болон урлалай һургуулиин циркын таһагта орожо һураад, 2009 ондо дүүргэжэ, буряадайнгаа циркдэ ажалда ороһон юм. Николай эсэгын талаһаа хүдэр шамбай, томо бэетэй, эхын талаһаа хүгжэм һайнаар ойлгодог. Олон хүнүүдэй дабхасаад наадахада эгээ доронь байдаг зүжэгшэн. Хэдэн хүнүүдые үргөөд байхадань, тэдэнэйнь хамтын шэгнүүр 200 килограммда хүрэдэг юм.

2013 ондо Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжөөр шагнагдаһан байна. Гансал бар хүсөөрөө харагшадые гайхуулдаг бэшэ, үшөө «Малыш» гэжэ нэрээрээ энеэдэнэй тоглолтонуудые шадамар бэрхээр харуулдаг, бишыхан харагшадай дуратай зүжэгшэн болонхой юм. Мүнөө үедөө Буряадай циркын гол зүжэгшэн болонхой, шог гаргажа, энеэлгэжэ, ёһотой һайндэр бэлэглэжэ шададаг.