Зүүдэн зүнтэй

Ургамал, модоной тэмдэг

3 февраля 2015

669


Гэрэл зураг: Ася Лыгденова

Һайн тэмдэгүүд: 

Ургажа байһан модон гал гуламта, амгалан байдал тэмдэглэнэ гэнэ. 
Ургажа байһан ногоотой тала хаража зүүдэлбэл, ехэ баяр хүлеэгдэхэ. 
Сэсэг түүжэ зүүдэлбэл, магтуулха. 
Улаан бургааһа харабал, ажалдаа амжалта туйлахат.

Муу тэмдэгүүд: 
Модон унабал – муу. 
Хухарһан, хатанхай модон үзэгдэбэл, зохидгүй, таагүй юумэн тохёолдохо. 
Харанхы бүглүү ой үзэгдэбэл, зоболон хүлеэгдэхэ. 
Жэмэс, һамар суглуулбал, уйлаха.
Автор: Сэсэгма Цыбикова