Буряад хубсаһан

Буряад малгай

10 июля 2015

1902


Гэрэл зураг Наталья Улановагай 

Сэнхир хүхэ тэнгэриингээ
Сэлмэг үнгые адлирхажа,
Сэнхир Байгал далайнгаа
Сэнгэг тунгалагые һажаан,
Онгон тахилгата
Ойхон уулынгаа
Орхон шобхые жэшэжэ,
Омог дээдэ
Уг гарбалайнгаа
Арбан нэгэ хүшөөһэ оёжо,
Урмые һэргээжэ,
Урагшаа хүтэлжэ,
Уй тарааха
Удаган абжаагай тахилгата
Уран харгы юм.
Ургаха наранай толо татуулжа,
Улаан залаа хадхаһан юм.

Автор: Цымжит БАЗАРОВА
Малгай

Абын хүбүүдэй тоогоор
Арбан нэгэн хүшөөдэһэтэй.
Алтан шара дэнзэтэй,
Гал улаан залаатай,
Үмдэһэн эзэндээ заяатай
— Халюун, хурьган, шэлүүһэн,
Хилэн торгон хүбөөтэй
Хори буряадай малгай.

Автор: Цырен-Ханда Жамьянова,
багшын ажалай ветеран