Уламжата ажал үйлэ

Ажалай һайндэрнүүд ба ёһололнууд

8 ноября 2016

637

  ХАБАР
• 5 хушуу малые түллэлгэ. Хабарай эхеэр.
• Мал эмнилгэ. 2 һарын 10-һаа.
• Хурьга эмнилгэ (хурьганай эмнеэ). 4 һарада.
• Аргалаа хэхэ, хатааһанаа түхэреэлүүлхэ, хоройлхо. 4 һарын һүүл.
• Залуу айл түрэлхидөө золгожо, хэшэгтэ хүртэнэ. Түрхэмүүдынь хониной, үхэрэй ууса басагандаа барина.
• Зуһаландаа зөөлгэ.
• Даага тамгалаан. 5 һарын 20-до.
• Адуунай дэлһэ хайшалалгын найр (тэмээнэй хөөбэри һамналга).
• Эмнигые һургаха заншал.
ЗУН
• Обоо тахилган. Монгол литээр 5 һарын 13-да.
• 100 гаран үхэртэй болоһон айлай найр.
• Бойног отололго.
• Нооһо хайшалалга.
• Хамуу угааха.
• Ямаа, адуу һэтэрлэхэ ёһо заншал.
• Халяар ба мангир дараха.
• Сагаан эдеэнэй дэлгэрэлгэ (уураг, айрагай найр хэжэ болоно).
• Үбһэ хадалга (үбһэ сабшалга).
• Хуралай тараал (монгол литээр 6 һарын 15-да).
• Эрын гурбан наадан.


НАМАР
• Һэеы гэрээ түхеэрэлгэ.
• Арһа элдэлгэ.
• Һамар сохилго.
• Жэмэс түүлгэ.
• Һэеы даралга.
• Шарга дархалалга.
• Үбэлжөөндөө зөөлгэ.
• Үүсэ хэлгэ (үхэр, хонин).
ҮБЭЛ
• Агнууриин хаһа, түрүүшын саһанай найр.
• Сагаалган.
• Һама хурал.
• Сагаалганай шэнын 15-да хуралай тараал.
• 12 һарын 22-то мэнгэ андалдаанай үдэр.
• Үбэлэй наадан (тэмээ урилдана, морин шаргаар урилдааха, эрын гурбан наадан, гуталай мүрысөөн).
• Үбэлэй гоё хубсаһа оёхо.


Гэрэл зурагууд: Ван Сюэлинь
Автор: Бата БАЯРТУЕВ, Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёолой эблэл