Гоёл шэмэглэлэй уралиг

Буряад Уласай соёлой сайдай Soyol.ru сайтын уншагшадта амаршалга

29 января 2014

1387

 
Буряад Уласай соёлой сайд
Тимур Цыбиков
Бүхы дэлхэйн абаахайн бусайдаhанда SOYOL.RU сайтын нээгдэhэн ушараар та бүгэдэниие амаршалжа байhандаа баяртай байнаб!

Буряадай соёлой яаманай сайтануудай бүлэдэ үшөө нэгэ сайт нэмэжэ оробо. Энэ буудалые байгуулха бодол үшөө олон зониие Буряад оронтой танилсуулха хүсэлhөө бии болоhон байгаа. «Соёл» гэжэ үгэмнай мэдээжэ, өөрыгөө дүүрэн хэмжээндэ тайлбарилhан үгэ. Энэ сансарай бусайдаhан соо урлал, ёhо заншалнууд, түүхэ, хүнүүд болон соёлой хүшөөнүүдээр hонирходог зондо Буряад Уласаймнай түлөөлэгшэ болоно.

2014 он России дотор соёлой жэл гэжэ соносхогдоод, үнгэржэ байна, манай мүнөөдэрэймнай гол зорилго хадаа гэгээрүүлгэ гээшэ. minkultrb.ru гэжэ мэдээжэ сайтмнай ехэнхи ушартаа мэдээсэлэй үүргэ дүүргэжэ байдаг, эндэ ороhон хүнүүдые мүнөөдэр, эдэ үдэрнүүдтэ болоhон hонинуудаар хангадаг юм. Харин SOYOL.RU гэhэн буудалнай үргэн тайлбаринуудтай, сагай үнгэрэлгэhөө дулдыдадаггүй мэдээсэлнүүдтэй, олон зоной орожо хараха аргатай буудал гээшэ. 

Бидэ энэ сайтаяа ойлгосын хүнгэниие баримталан байгуулаабди. Эндэ ороhон бүхы мэдээсэлнүүд зарим нэгэ ойлгосонуудта нэмэлтэ тайлбаринуудтай, гэрэл зурагуудтай байха.

SOYOL.RU сайтмнай  мэдээсэлэй эсэс, эгээл hүүлшын шата болоногүй, эндэ hанал бодолоороо хубаалдан, хөөрэлдөө дэлгэжэ болохо. Эндэ олон хүнүүд орожо, олон hонирхолтой баримтануудые нэмэжэ, хоорондоо харилсажа байха бэзэ гэжэ найданаб. Эндэ Буряад оронтой танилсажа, шэнэ мэдээсэлнүүдые оложо байхыетнай уряалнаб! 


Буряад Уласай соёлой сайд
Тимур Цыбиков