Аудио

Диск «Би томо болооб»

4 октября 2018

2872

Диск «Би томо болооб»


Мүнөө
сагта “Мүнгэн хонхонууд” гэһэн үхибүүдэй ансамбль олоной дунда мэдээжэ болонхой. Хүүгэдэй 18 дуутай “Би томо болооб!” гэжэ нэрэтэй  түрүүшын согсолбори-диск 2014 оной 3 һарада арад зоной анхаралда дурадхагдажа, габшагай хурданар таража дэлгэрһэн байна. 

Уже несколько лет подряд набирает популярность проект детского вокального ансамбля "Мүнгэн хонхонууд" (Серебряные колокольчики) с песнями бурят-монгольских авторов. Первый диск ансамбля "Би томо болооб!" (Я уже большой!) из 18 новых песен был презентован в марте 2014 года и имел большой успех. 
Дуунууд/ Песни 

1. Найданов Намжил, Улзытуев Аюр - Буряад-Монголнай

2. Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э. - Баабгалдай

3. Гомбожапова Настя - Эрбээхэй

4. Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э., Ламаева А., Ринчинов Б., Эрдынеев Ц. - Дүүжэн-даажан

5. Бимбаева Сарюна - Би дуратайб

6. Тудупов Жамьян - Нэрэгүй Нэхытэ

7. Будаева Алтана - Зүгы

8. Бурхиева Нарана, Ринчинов Бавасан - Амар мэндэ, Наран

9. Гомбожапова Настя, Данзанова Вика - Борбилоо

10. Маланова Галя - Һолонго

11. Гармаев Эрдэни - Би томо болооб


12. Бимбаева Сарюна - Улаалзай

13. Батожаргалова Юмжана, Будаева Алтана - Эхирнүүд

14. Маланова Галя - Сагаан һараар

15. Эрдынеев Цыбаан - Баабгайн мёдхон

16. Батожаргалова Юмжана - Бүмбэгэ

17. Ольга Жигмитова, хүүгэдэй ансамбль - Нойр

18. Хүүгэдэй ансамбль - Баяртайб

Фонограммы без голоса 


1. Монголнай

2. Баабгалдай

3. Эрбээхэй

4. Дүүжэн-даажан

5. Би дуратайб

6. Нэрэгүй Нэхытэ

7. Зүгы

8. Амар мэндэ, Наран

9. Борбилоо

10. Һолонго

11. Би томо болооб

12. Улаалзай

13. Эхирнүүд

14. Сагаан һараар

15. Баабгайн мёдхон

16. Бүмбэгэ

17. Баяртайб


Автор: Жанна Дымчикова

Аудио

1238

Магтаалнууд, дуунууд

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын наадамда хабаададаг үхибүүдэй эрхимүүдые элирүүлжэ, «Буряад ФМ» радиогой студида Буряад Уласай соёлой яаманай тэдхэмжээр магтаалнууд ба дуунууд буулгагдаа.

Аудио

3725

Аудиокнига на бурятском языке «Шоно Батор»

Аудиокнига создана для детей младшего и среднего возраста, родителей и педагогов. Планируется, что «Шоно Батор» станет практическим пособием для детей по бурятскому языку, истории Бурятии и национальным музыкальным инструментам.