Фонд подстрочников

Цыцык ДАМБАЕВА

29 ноября 2017

2214Дамбаева Цыцык Цыдыповна
родилась в с. Ага-Хангил. Забайкальского края.
Живёт в п. Могойтуй. Ветеран труда.
— член Академии по изучению монгольской астрологии.
— член литературного объединения «Найдал» Могойтуйского района.
— член литературного объединения Агинского района им. Балдан-Жабона.
— член Союза писателей Забайкальского края.
— член Союза писателей республики Бурятия.
— участник 13-го съезда союза писателей Бурятии 2005 г.
— лауреат областного фестиваля художественной самодеятельности по исполнению народных песен 1979 г.
— лауреат фестиваля «Алтаргана» среди поэтов и писателей Бурятии в номинации «Символ 9-ти знамён 2006 г.»
— лауреат литературного конкурса в номинации «Символ 9-ти знамён», посвящённого 350-летию Бурятии, 2011 г.
— обладатель золотой медали конкурса бурятской поэзии в номинации «Крупная поэтическая форма» Х Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана — 2012»
— награждена юбилейной медалью Х национального бурятского фестиваля «Алтаргана 2012» Агинского округа Забайкальского края.
— награждена медалью «Академии Монгольской астрологии-2007»
— Один из авторов книги «Найдалай hүлдэ»
— автор книги «Һэбшээхэмни шэбэнээл». 2009 г.
— автор книги «Алтаргана». 2012 г.
— автор книги «Наян Туяа». 2014 г.
— автор книги «Жэнгирээтэйхэн шүлэгүүд». 2015 г.
— автор книги «Мои боги». 2015 г.

Эжымни

Бууралхан толгойтой эжымни
Бултанһаа үнэтэйгөөр һанагдана,
Булагтал һонорхон нюдэдынь
Бэедэмни шэнгэн ороно, эжымни.
Энэрхы сэдьхэлтэй эжымни
Энхэрэн байһандал мэдэрнэб,
Эльгэлэн ябаха аргагүйдөө
Эльбээд толгойем абана, эжымни.
Һонopxoн ухаатай эжымни
Һаруулхан гэрэлдэл үзэгдэнэ,
Һанаандам ходол ерээд
Һайхан шарайниинь харагдана, эжымни.


Мама моя


Мама, милая моя, с седой головой
Роднее тебя нет никого на свете.
Глаза твои аршаном чистым сверкают,
Поддерживая и сопровождая меня повсюду!
Мама преданная моя, с доброй душою
Ласкаешь и лелеешь меня, я знаю.
С дыханием своим материнское сердце
Чувствую, погладила ты по головке моей!
Мама, любимая моя, мудрая от природы,
Подобная лучу света утреннего,
В воспоминаниях моих всегда передо мною,
Вселяешь мне надежду большую на жизнь!Сагаан саг

Саһан мэтэ сахилзаа һаншагни,
Сагай ошохо бүри намилзаа.
Саран хүхын донгодоо абяанда
Сагаан hapa туяаран дохилзоо.
Үнгын сэсэгэй урилдан гарахада,
Үдэр бүхэн баярлан дуулаа.
Хүүгэн үринэрэйм үдэхэ бүридэ,
Хуһан сэргэм хотойн нахилзаа.
Оодон бороогой орон үнгэрхэдэ,
Нарин горхон яаран урдаа.
Обоо уулаяа тахиха бүхэндэ
Ороной тэнгэри үнгэ ороо.


Белое время

Снегом белым блестит седина на висках,
Чем быстрее жизнь, тем белее тот снег.
Отсчитала мне годы кукушка в лесах,
Светлый месяц смеясь, тот же срок мне отмерил.
Так спешат жизнь познать полевые цветы,
Каждый день напевает им чудные песни.
Пусть рождаются дети — творенья любви.
И коновязь у ворот пусть вечно стоит.
Пронеслись над землёю большие дожди,
Взял начало от них ручеёк быстротечный,
Поклоняются люди вечно синему небу,
И от этого жизнь пусть станет светлее.


Талын дунда


Талын дунда төөрин зогсоходом,
Таляан дайда хумиран намаалжа,
Шуналтай дүлэн соогуур хүлгэһэн
Гансым хараса харбан шэрбэнэ.
Һүниин зоргоор нэтэрэн хүлеэхэдэм,
Һолир гэнтэ унаад, гайхуулжа,
Һанаа сэдьхэлым уудалан эсхэһэн
Найдалайм наран тэхэрин заларна.
Үүрээр һэрижэ, удаан хүүшэлхэдэм
Үнгэтэ юртэмсэ нойрһоо һэргэжэ,
Тойроод халта бүрхэн алдаһан
Үүлэтэй тэнгэри оромгүй дорьбоно.
Жэлэй хугасаа алхин дабахадам,
Хуйлаа бэем гансаардан үншэржэ,
Хайлан, уйлан зальбаржа ябаһан
Улаан зүрхэмни үгэлэн, үгылнэ.


Посреди пути


Была я в степи совсем одна,
Лишь шёпот листьев пел вместе с моей душой.
Грустно и одиноко, нет тебя рядом, любимый.
Но знаю я, что ты рядом будешь иногда...
Пришла полоса тёмная в жизни моей,
Сироткой горькою стала душа в одночасье.
А сердце моё, неистово плача от боли своей
Искало того, с кем когда-то испило,
то горькое счастье моё...
Проходит тягостно ночь.
Звёзды вдали кружились в небесном своём хороводе,
Ищу тебя в том хороводе, но нет тебя среди них.
Рассвет догорал уходящий, там рано сменивший зарю,
Вместе с солнцем придёшь мой любимый в мой дом,
Где всегда тебя жду, ты знаешь, любимый...


Шамбалын орондо

«Ээж хада» ошожо хараад ерэ!
Эхэнэр хүнэй элинсэг хуби,
Эрдэни субад эдлэжэ hууха,
Эхын захяа дүүргэжэ байха табисуур!" — гээд
Эжымни, зүнтэй зүүдэндэм шэнгээд,
Монгол орон ошохо замда дүнгэлсэбэ.
Намжаа таляан, надхаа үнгын сэсэгүүд,
Монголын үбэр дээр, хөөрхэй хиисэжэ,
Амар заяа хүүхэндэ дамжуулан,
Хүлэг жороо урдуурнь хатаржа байба.
Мүр гарган, бурхандаа шүтэжэ ерэхые,
Монголын хилэ дүүрэн дабажа,
Бурхании орондо мүргэл дэлгээд,
Хамаг жаргалын жабхаланда хүртэхэл гү?
Түрэл болохоо, шамдуу түргэн хүсэлхэдэ,
Монголын хад, булта адли адислажа,
Ойрхон хажууд минь шубууд аянгалаад,
Одоо, намдаа баяр хүргэжэ байнаа.
Талын аялга эльбэн hэбшээлээд, тээмэндэ,
«Гандан Дацан» урдам зураглан харагдана.
Огторгойн үүлэн намдуухан дэгдэжэ,
Агаар аминиинь онолжо, амалаад абана.
«Арбан Хангал» номы ойр зуура айлдажа,
Гүнзэгы мэдэрэлдэ шунган ороходо,
Үзэсхэлэнтэ hайхан олоны уншалгаар,
Өөдлэхын харгы тодолон заhагдана.
Зорилгото мүргэлы лаблан тудалхые,
«Шамбалын» орондо хүлөө шоройдожо,
Алтан богоhыень алхан ороходо,
Дэлгэр баян газар намаалан угтана.
Сүл губиин тарнитай субаргын гороодо,
«Данзан Рабжаа» ламын хүсэтэ долгин,
Хажуу талаhаа дайран абахадаад,
Амидарал наhыем аргалаад байна.
Хүн түрэлдэ хүсэ зориг хүсэлжэ,
«Хүслын Хад» үлгын дуугаар бөөмэйлэн,
Хүдэр мүрөө тэбхытэр табяад,
Хүшөө мэтэ хүреэлэн hууна.
Агын талын буряад басагамби, гэжэ
«Ээж Хад» хүрэжэ, эльгэлэн тэбэреэд,
Уяран байжа ушараа хэлэхэдэ,
Уршагта байдалы дууhан заhажа үгэнэ.
Эльдин сагаан элhэн губи hарабшалан,
Алда хадагаар золгон, доро дохижо,
«Эхын умай» соо умбан мүлхихэдэ,
Эжын үреэл шэхэндэм шэбэнэбэ:
«Удаан чамаяа хүлеэжэл сууцан,
Улхархай нюдэд минь чалаад байн.
Учраад нэгэт чамдаа, зүрхэн уйлцан,
Яахдаа чиниим нюдэд устаад байнаа?
Ханил нүхэрөө үгылөөд яндарцан?
Хайртайл үриёо чанлаад байнаа?..
Санаа хэрэгч одоо, заабол бүтнүү,
Сайхан үреэл сэтгэлыч тэжээн арюулнаа!»
Эхын үреэл сохилоо зүрхэндөө ябталжа,
Шамбай эрмэлзэл эбхэн залажа,
Энэл намда зорюулагдаа аян зам,
Нүгэл буяниие нүлөөгүй илгажа үгүүжэн.
Хун шубуун гарбалhаа эхитэй,
Хуhан модон сэргэдэ мүргэлтэй,
Ага Найман эсэгын омогто арадай,
Буряад-Монголын алтан хилэ нээгдэбэ.
Бүмбэрсэг дэлхэйн бурханда зальбаржа,
Эхын бодол эблүүлэн табинаб.
Мүнгэн аягатай уурал сайн дээжэ,
«Хаан Чингистээ» сэргэдэнь! — гэжэ,
Мүнхэ тэнгэридээ үргэжэ ерэхэ хуби байнаа.


В стране Шамбала

Однажды видела сон странный:
Будто я нахожусь в обители богов,
Встречает меня моя мама,
Приветливо так машет рукой,
Мол, иди обратно домой дорогая,
Ты нужна народу, тебе ещё жить да жить,
Но, только тебе дочка молиться бурхану «Эжы»
В тот же миг телефонный звонок,
Возвращает меня к действительности нашей,
Знакомая звонит, говорит, что ищет
Спутника в дальнюю дорогу человек.
И описывает прямо мой сон,
Такие же горы, степи, реки,
Пустыню далёкую Гоби в Монголии...
Узнав, что собираются люди
В дальнюю дорогу, дорогу в Гоби,
В далёкую страну Шамбала,
Куда моя мать мечтала съездить,
Но так и не съездила, я поняла,
Что именно мне суждено было ехать туда.
Согласилась, поехала и была несказанно рада.
И так мы в дороге.
Здравствуй, легендарная земля,
Земля Монголии!
Улаан-Баатар! — сказочный город,
Встретил нас тысячами своих огней,
Несказанно богатой земли большой
И так широкая монгольская степь,
Расстилает нежную свою душу нам,
Всю дорогу она нас сопровождала,
Была гидом чудесным, чудное создание.
И впереди нас ждал Гандан дацан,
Где слушала сутру «Арбан Хангай»,
Открывший нам чудесный мир —
Мир далёкой пустыни и таинственной страны...
И так мы в пути.
Впереди " Эхын хоёр мээмэй" —
Святой камень — «Память Матери»
Где встречаем рассвет с хадаком,
Читая маани: «Ум марцы мам суухаа!»,
И входим незаметно для себя в страну,
Священную страну «Шамбала».
Она находится в пустыне Гоби.
Окропляем молоком свой путь,
Бьём большой колокол,
В знак того, что мы пришли в обитель.
Встаём на круглый священный камень,
Очистившись, брызгаем и читаем молитвы,
Проходим через Глаз Лимура,
Для восстановления сил,
Лежим на красных энергетических камнях,
Шепчем свои тайные мечты
И пожелания о будущем священному камню.
Проходя и обходя, все святые субарганы,
Молимся богам, просим здоровья и благополучия.
И наконец, подходим к " Эхын Умай«,
Где она находится в глубине пещеры.
Камень священный — «Лоно Матери»,
Через который проходят ползком,
Оставляя всё плохое и былое позади,
А выходишь новым человеком,
Как-будто заново ты родился на свет.
Я плакала от души, проходя через Лоно Матери.
Иначе быть не могло,
Плакала от того, что воплотила мечту своей матери,
Воплотила своё желание побывать в стране бурхана.
Такова история матери,
Которая, она побывала в волшебной стране,
В стране под названием Шамбала.
Пусть молитвы мои, достигнут ушей богов,
Пусть мир никогда ни разу не услышит слово «война»
Пусть радуются дети мирному небу,
Пусть счастье и радость сияют вокруг!
Ползала я на коленях в пещере
Возле бурхана и молилась
И тогда, я услышала слова великой Матери:
«Удаан чамаяа хүлеэжэл сууцан,
Улхархай нюдэд минь чалаад байн.
Учраад нэгэт чамдаа, зүрхэн уйлцан,
Яахдаа чиним нюдэд усатаад байна?
Ханил нүхэрөө үгылөөд яндарцан?
Хайртайл үриеэ чанлаад байнаа?
Санаа хэрэгч одоо, заабол бүтнаа,
Сайхан уреэл сэтгэлыч тэжээн арюулнаа!»
Она благословила меня.
Я — счастлива.
Путь домой был окроплён светлым дождём,
Дождём святого аршана,
Исходящим из глаз Матери...
Я побывала в волшебной стране, я заново родилась.
С тех самых пор, я буквально преобразилась,
Я счастливый человек, что я нашла способ
Очищения тяжести своих мыслей.Хуhан сагаан сэргэдэ

Үүр хираалжа, огторгойн хаяа сайраба.
Унтаhан үдэр нойрhоо hэрижэ,
Унжагар манан өөдөө дэгдэн,
Хүгшэн абын буусада уурал бааяжа,
Хуhан сагаан сэргэдэнь хадаг намилзажа,
Холоhоо зэрэлгээтэн харагдана.
Сэргэдээ буужа, сэдьхэлэй манжа мүргэлтэ:
«Хүхэ ногоон шэрээдэ хүллэжэ,
Амтан шаргал сай амсажа,
Сэлмэг тэнгэриhээ дуулажа,
Сэржэм дээжэдэ буужа,
Амгалан байдал зохёолсожо,
Хүндын олбогто морилжо,
Харгы зам заhалсажа,
Зорилгото гуйлтые залгажа,
Амгалан тайбан ажабайдал,
Үри бэе, буян хэшэг тэгшэ,
Хуби заяан, бэлиг өөдөө.
Хии морин хиидэжэ,
Айл аймаг, гэр бүлэ булта эбтэй эетэй,
Энэрхы сэдьхэлтэй hуухаяа үгэлжэ!» —
Онгон уула, обоо тахилгадаа зальбаран,
Эхэ дэлхэй, тоонто нютагаа хүндэлжэ,
Сагай эрхэ сагаалан байхыень,
Мэндэеэ мэдүүлэн наманшалжа,
Хамарай тамхи аргал доро табяад,
Хаан тэнгэридээ доро дохижо,
Сэргэеэ гороолжо, гурба тойроод,
Түрхэмлэhэн мэтэ, сэдьхэлни тэгшэржэ,
Түүдэгэй хажууда сомсойжо hуухадаа,
Эхэ эсэгын эльгэн дулаан үбэртэ,
Хүүгэн наhанай жаргалда умбад гэжэ,
Хүгшэн абынгаа буусада хүльбэржэ эльгэлээд,
Гэртээ, эрьен бусахаа түхеэрээ бэлэйб.


У коновязи рода Сандаковых

Утро сегодня выдалось светлое,
Чуть свет и я на ногах,
Меня мои предки позвали,
Позвали в дорогу к родным местам!
Вот она, берёзовая коновязь,
Вот и тоонто отца,
Где-то здесь была юрта,
Дымился очаг...
Примите хадак мой голубой,
О, вечно синее Небо!
Примите мой сэржэм, крепкий напиток,
О, седые горы, шумные реки!
Подношу Вам. Мои предки великие
Первинку свежего молока и чая горячего!
Услышьте меня, владыки небесные,
Услышьте меня, хозяева земли!
Низко кланяюсь Вам, властители небес,
Низкий поклон всем здешним богам!
Примите от нас, от Ваших детей
Белый хадак, в знак почитания Вас!
Будьте гостем моим, дорогие предки,
Расстилаю перед Вами зелёный ковёр,
Подношу төөлэй, по старинному обычаю,
Прошу Вас, присядьте со мной!
Пришла я к Вам душу излить,
Рассказать о нашем житье и бытие,
Угощайтесь нашим крепким табаком,
Пейте до дна белого тарасуна!
С благословенья седых старцев
Обхожу наше тоонто родовое,
Обхожу и молюсь за наших детей,
Иду и молюсь за светлое будущее!
Конь гнедой заржав, просит хозяина в дорогу,
На прощанье отец, погладив нежно голову мою
Благословил всех потомков рода
Жить и трудиться, быть честными и гордыми...
Прощай родимое гнездо,
Прощай до следующего лета!
Летите мои птицы в небесную даль,
Летите к горным вершинам, где ваш ныне приют.


Буурал эжын буянта үреэл

Үдэшын, улаан туяагаар толорон,
Буурал эжын үреэл, бултанда туhа боложо,
Үүрээр, нойроо hамшаhан эжын зүүдэндэ,
Буйлаа сэдьхэлэйнь сүлдэ, бурхаар хубилжа адислуужан!
Эхынгээ сэдьхэл тэжээхэ хүсэлтэй,
Аяар холо албата газарай аянда,
Гал уhа гаталжа, үдэр hүниие илгаагүй,
Холо ойрые hэтэлжэ, хоног үдэр алхажа гаруужан!
Баатар хүбүүдэй hүлдэ, эгээлэй байдал шангалжа,
Абын агуу нэрэ, абарал зүрхэнэйнь шадал,
Байгаа бэеын тамирые бүхөөр хүреэлжэ,
Абаралтын үүдэндэ hахюуhан болуужан!
Элүүр энхэ hуухын тула, hүзэг буянаа дэлгэжэ,
Аршалжа табиhан адиста, хүбүүн бүхэндэ хүртүүжэн,
Аягатай сайн дээжэ, аршаан боложо аргалуужан,
Буусахан хорёодоо хүншүү элшэ боложо эмнүүжэн!
Сэрэгэй албанда хүбүүд, сэлмэг хүхэ огторгой доро,
Дайн дажарта дайруулангүй, буурал эжын тарнита тэнгэри,
Тулга боложо, туhалан хаража байгуужан,
Эхын сэдьхэлэй үргэл — hүмбэй албата харгыень сагаалжа үгүүжэн!
Эхэтэйнь адлихан, эхэ газарнай гэншэнэ...
Хорото дайнай hомонhоо унаhан үринэрэй,
Хойтын ябадал сагаалжа, холуур саашань бодожо,
Түрэжэ ерэхыень хүлеэhэн эжынэртэ мэндые дуулгуужан!


Благословенье седой матери


Уходят из родимых мест сыновья,
Уходят из родного гнезда птенцы,
Уходят, чтоб научиться воевать,
Уходят, чтоб защищать страну.
Впереди их ждут нелёгкие испытания,
Огонь и вода, суровые будни.
Закаляться, как сталь должны сыновья,
Пройти через ад и остаться в живых.
Пусть нелёгок солдата путь,
Но знает сердце, что будут ждать,
И ночью и днём сердце матери за сына
Вечно будет страдать и ждать возвращения.
Молоко, что брызнула вслед, пусть освещает его путь,
Молитвы, что читала им на дорогу, пусть помогают,
Нет войны — все спокойны вокруг,
Пусть наши дети принесут всем мир!
Шепчет молитвы седая мать,
Чтобы не было войны на Земле,
Чтобы матери сыновей дождались всрок,
Чтобы мирное небо сияло всегда.
Стонет порою мать-Земля,
Где-то опять полыхает война,
Но есть у матерей мечта одна —
Встретить у порога родных сыновей!


Мэдэрэл бэеын амисхал

Галабай эрьеэн соо, газар дэлхэй ганса болоно.
Жэлэй hэлгээн үнгэ зүhөө хубилан,
Жэрбээ хайлан зэрэлгээн, гал дүлэндэ зэргэшэжэ,
Дээгүүр дэлиhэн урин хабарай бусалга,
Алтан дэлхэйн мүндэлhэндэ, улаан зүрхыеш хүлгөөнэ.
Тэнгэриин хара үдэртөө, могойн эреэн газаагаа,
Сэлмэг тэнгэри үнгэеэ hэлгэжэ, саhан будараад абатар,
Дулаан наран бүглэгдэжэ, үүлэн монсогойроод,
Хадын наруули газар бороо татажа, хуйлан тооhорно.
Голой эрьеын обор собор бургааhанда, эндэ тэндэ,
Шубууд шууян hүрэлдэжэ, одоо хубидаа жаргалтай,
Өөдэ hөөргөө ниидэжэ, урагша хойшоо хараашалнад.
Байгаалиин байдалда абтажа, айбали шэнги тогтошоод,
Зөөлэхэн hэбшээнтэй айдарлажа ниилэшөөд,
Зүрхэнэй hүбөөр зүүдэ хаража, бэеын мэдэрэлдэ шэбшэн,
Таагүй талын амисхал, сүлдөөрөө hубажа тайлбарилнаб.
Сансарын хүрдэ сэдьхэлдээ эрьюулэн гүбэржэ,
Хоёр дэлхэйн хоорондо хайнагтан, хараа байса хубилжа,
Наадаа hолонгын зүргэ зубшаhаар, hөөргэ, нютагаа буужа,
Үнгэтэ юртэмсын үзэсхэлэнтэ сагуудые hамарбаб.
Хүнэй хуби, бэе махабадай нарин hудалай гүйсэ,
Утаhан жолоо дамжан, элинсэгэй залгаа бүхэлэн гүйхэ,
Урдын саг элюурдэжэ, үни сагай үльгэр түүхэдэ адли,
Үндэр түрэлтэ тэнгэриин журам, эхын умайн тамга ха.
Хубиин үзүүртэ хубисхал үзэжэ, дээдэ гуримай дээhэ томожо,
Дууhашагүй түхэреэн бодолые, тоолошогүй амжалтаар заhажа,
Дундаршагүй хэшэгые, дундагүй дүүрээр хөөргэдэжэ,
Тоо томшогүй асуудал захалан, буянаар дүүргэжэ оролдохо бэзэ.
Энэл даа, эхын буян, бүхэл даа, абын hургаал,
Иимэл даа, шинии уялга, эхэ дэлхэйдэ түрэhэн талаан.
Үхэхэ түрэхэ үгэтэй, угаа, саанатай наанатай ябабал,
Эрьехэ наран, эрьехэ түрэдэ, адли жаргал эрьежэ,
Абга тала ара бэедэ түшэлгэ, нагасанар, үбэр бэедэ тулга боложо,
Хүн бүхэн урматай hууха аабза, гэжэ амисхал бэемни жэнгирнэ.


Живая душа

Весной, когда ручей шумливый
Зовёт в дорогу дальнюю тебя,
Когда Природа, проснувшись от сна,
Поёт о жизни голосом кукушки,
Всё кажется прекрасным сном,
И всё, как-будто сказочно красиво,
Но вдруг внезапно выпавшим дождём
Хлестнет тебя, закрыв край неба чёрной тучей,
Жарким летом под ярким солнцем,
Щебечут птицы и листья шелестят,
Душа поёт и просится в дорогу,
К небесной дали, к млечному пути,
Но, вдруг проснувшись ночью тёмной,
Не можешь отойти от видений мрачных,
Бежишь от них, что есть мочи
Но нет, они догонят и заставят думать,
Думать о том, что будет завтра иль послезавтра,
Думать о грядущем, о том, что их ждёт...
Когда другие просят помощи,
Нет покоя душа в смятении.
От вещих снов не убежишь,
Разгадку требует душа.
Разгадка требует усилий,
А действия вдвойне...
Мечется душа меж двух миров,
Мостиком меж ними связующая нить,
Нить тонкая, что может оборваться,
В один лишь миг короткий,
Такова цена ошибки,
Допущенной душой,
Приходится идти по лезвию ножа,
Иной раз и пройти через отверстие иглы...
Таковы уж правила игры.
Такова судьба человека,
Ошибка может стоить жизни.
Так устроен мир — мир Сансары.
В Вечном Колесе, которого
Всё бесконечно крутится и вертится,
И нет конца страданием людским,
Как нет конца и поискам души...


Ёhо заншал

Бурхан гурбан эрдэни!
Гансахан наhанайм нангин эрьесэ,
Мүшэтэ тэнгэриин энгэр соо.
Нарилжа шүтэhэн бурхан багшамни,
Шажанай мүргэлэй шадал соо.
Ээ, хөөрхэй, элинсэг заяамни!
Сэдьхэлэйм сэгээн үргэл дээжэ,
Сагаан hарын туяан соо.
Сэгнэжэ түшэhэн сахюуса бурхадни,
Судар сэдьхэлэй хүсэн соо.
Ум маани бад май хум!
Ухаан бодолойм нарин гүйсэ,
Эртын наранай элшэ соо.
Эльгэлжэ эрьедэг тоонто нютагни,
Энээхэн бэеымни зальбарал соо.


Обычай такой

О, бурханы земные и небесные!
Благодарю Вас, снизошедшие ко мне!
Благодарю судьбу и предков своих,
Благодарю за то, что я слышу,
Благодарю за то, что я вижу,
Благодарю за то, что понимаю Вас!
Хозяева земли и великие Тэнгри!
Бесконечно благодарны вам ваши дети
За все Ваши благие дела и старания,
Охраняющие нас от болезней и бед,
Спасающие тысячи душ от блужданий
Под вашим великим покровительством!
Благодарю судьбу свою и бога
За этот дар небесный,
За добрый взгляд и сердечное спасибо тех,
Кому ты отдал капельку души,
Тепло своих лечебных рук,
Кусочек сердца своего за жизнь других...Амгалан байдал

Хабарай халюун хаhа...
Арын хангай газарта, ая ганга анхилжа,
Хинган талын бэлшэр хүхэ ногоо дэлгэбэ.
Хүрьhэн газарай хүтэлдэ хорхойн мүр мүшхэжэ,
Сансарын хүрдэ эрьен, хуби заяан заларба,
Уулын үндэрэй оройдо, хүхын дуун соностожо,
Жэнхэни түүхэ дэлгэрэн, абын нэрэ мүнхэрбэ.
Хадын налюур бооридо, хабарай саг аянгалжа,
Ургы сэсэг халюуран, уужам тала ульhарба.
«Талын сэсэгтэл сэсэглэжэ, талаан ехэтэй,
Халуун зүрхэнэйм хубида, Сэсэг басаган түрэбэ-ээ!» — гэжэ
Абамни, алтан дэлхэйдэ мүргэн, аялга дуу жэгүүрдэжэ,
Альган дээрээ үргэжэ, эрхэ тангилаар үндылгэбэ...
Саг — сагтаа, сахилза — хүхэдөө, дэлхэй түхэреэн,
Амилаа агаарай тунахада, hэлюурдээд үзэхэш.
Ара нюргандаш, уйтан хэлсээн хэрхирээд үзэхэ,
Аргаахан эрьелдээд, мэндэшэлжэ гарынь барихаш.
Байгаалиин тамир бажуугаад, хүлыешни торгоохо,
Бахардан гэнтэ гэнэдээд, үбдэг дээрээ унахаш.
Теэд, урдашни баахан наhанайшни сүн жаргал,
Миhэржэ, баглаа сэсэг баряад урагшашни татаха.
Түрэhэн сагаа түүрээжэ, нютаг нугадаа түшэжэ,
Эгээ түрүүн эхэ эсэгэдээ, баярые эльгээхэ хүсэл түрэдэг.
Алтан дэлхэйн жама ёhо, яажашье шоолохо аргагүй,
Арад зондоо, амгалан байдалаа хурайлха хүсэн түрэнэ.
Ажабайдал нүлөөтэй байбашье, одо заяан өөдөө,
Ажабайдалай алтан хилүүсэ, гажаан жэбэрээнгүй,
Сэдьхэлэй жэгүүр арюулан, hайнии даллан оролдожо,
Бэеын соёл залаалан, заяанай жаргал дугыдажа,
Уужам түбиин энгэртэ, зол хубияа сэгнэн барижа,
Эбтэй эетэй, элүүр энхэ hуубал, үлүү юун хэрэгтэйб.


Просто жить!

Родилась я весной,
Был май, подснежники цвели,
Тогда отец назвал меня цветком,
Наверное, подснежники подсказали...
Что, меня зовут Сэсэг.
Цветок в степи, а в жизни всё не так.
Характер мой открытый, как цветок,
Только что раскрывшийся бутон,
Потому не унывает моё сердце,
Ни от сплетен ядовитых,
Ни от завистей неугомонных.
Не вините месяц май,
За то, что он цветистый, яркий,
За то, что чистый и прекрасный!
Да, бьёт нас жизнь иногда,
Сурова и вредна порою,
Но есть у нас прекрасное создание —
Душа и сердце, полные любви!
Тогда и жизнь покажется прекрасной,
Тогда дорога светлая, прямая,
Идти по ней — просто чудо,
Любить людей и быть любимой,
Это жизнь, надо просто жить!
Это жизнь, надо просто ценить!


Примечание: Авторы свободно разрешают переводить подстрочники в литературный вид с обязательным указанием имени автора. Всех авторов литературного перевода просим отправлять тексты переводов по адресу: nacbibl@nbrb.ru с указанием ФИО, род деятельности и телефон.