Фонд подстрочников

Элбэг ЗАНДРАЕВ

29 ноября 2017

1301Зандраев Элбэг Цыренович родился в селе Кусоча Могойтуйского района, Агинского округа.
Студент 4 курса Колледжа искусств им.П.И.Чайковского. 

Сэдьхэлэйм үүдэндэ ерээд,
Тоншоо hааш...
Сэдьхэлэйнгээ үүдээ онгойлгохоб,
Магад тоншоhонииеш дуулангүй,
Нээнгуй байжа болохоб.
Шангаар, зоригтойгоор тоншоорой,
Харин дэншье шангаар бү тоншоорой,
Сошоhондоо нээхэгүйб...
Хэниинь хамаагүй аашална гээшэб,
гэжэ hанаад...
Сэдьхэлэй шамhаа суургадахаб.
Өөрынгөө мэхэтэйгээрээ,
Аргаахан үүдыем тоншоходош,
Аргаахан үүдээ онгойлгожо,
Үргэн, үнгын сэдьхэлээ харуулхаб.
Нэгэ хэды саг үнгэрхэ,
Минии үдэр бүриин айлшан болохош,
Би шамдаа дадахаб,
Ши намдаа дадахаш,
Гэнтэ айлшан ерэхэеэ болиходош,
Шамайгаа үгылхэб...
Таамаг аашалхаб,
Бүхы дэлхэйгээр бэдэрхэб,
Магад би шамдаа дурлашооб,
Магад наhаараа сэдьхэл соом ажаhуухаш.
Сэдьхэлэйм үүдэндэ ерээд,
Тоншоо hааш...
Сэдьхэлэйнгээ үүдээ онгойлгохоб.
Магад сэдьхэлдэм таараагүй юм hаа,
Гараха үүдэн hула байха,
Гаража ошоходош болохо...
Ошохо болоо hаа,
Үүдыем аргаахан хаагаарай,
Шэдэнгүй... Гуйнаб.


Если постучишься в дверь моей души...
Я открою дверь,
Может, не услышав твои стуки,
Я не открою тебе.
Сильно, с задором стучи,
Но не переборщи со стуком,
От испуга я тебе не открою...
Кто так бездарно себя ведет,
Подумав...
Душу от тебя закрою.
Своею хитростью,
Тихонько постучишь мою дверь,
Тихонько я тебе открою,
И покажу все, что в нем есть.
Пройдет немного времени,
Ты станешь моим верным гостем,
Я к тебе привыкну,
Ты ко мне привыкнешь,
Если перестанешь ко мне приходить,
Я тебя потеряю...
Буду вести себя как сумасшедший,
Везде тебя буду искать,
Может я в тебя влюбился,
Быть может навсегда, останешься в моей душе.
Если постучишься в дверь моей души...
Я открою дверь.
Если не подходишь моей душе,
Дверь души всегда будет открыта,
Можешь выйти в любое время...
Если будешь уходить,
Осторожно закрывай,
Не кидая...прошу.


Гүлгэн нохой абаад ерээрэй...
Тэжээхэбди.
Хоюулан ээлжэлээд эдеэлүүлхэбди,
Гуниглахагүйнь түлөө наадахабди,
Дураяа мэдүүлжэ,
Тэбэреэд таалахабди...
Гүлгэн нохой абаад ерээрэй,
Эрэ байгаа hаань, тузик гэжэ нэрлэхэбди,
Магад, эмэ нохой асараа юм hааш,
Десси гэжэ нэрэтэй болохо.


Принеси маленького щеночка...
Воспитаем.
Вдвоем по очереди будем кормить,
Чтобы не скучал, будем с ним играть,
Показывая свою любовь,
Обнимем и поцелуем...
Принеси маленького щеночка,
Если будет мальчик, назовем его Тузиком,
А если принесешь девочку,
Назовем ее Десси.Унтаха газарыш дулаасуулаад,
Хүнжэлөөр хушаад орхихоб...
Дулаан шэрдэг дээрэ унтаха дуратай юм hаа,
Мүнөөдэр эртэ ерээрэй...
Халуун бэеэр дулаасуулhан hууришни,
Аалихан дулаагаа алдажа эхилхэ.
Түргэлэ.


Обогрев твое место в спальне,
Покрыв одеялом оставлю...
Если любишь спать в теплой постели,
Приходи сегодня рано...
Теплым телом обогретая твоя спальня,
Медленно потеряет свою теплоту.
Торопись.


Иимэ хүйтэн үбэлэй сагта,
Би шамдаа бэлэг асарааб...
Тэрэ бэлэгтэм хүхеэд,
Улаан хасарыем таалахаш.
Амтатай шүлэ шанаад,
Халбагаар хооллуулхаш намайгаа...
Муухай болоhон хубсаhыем,
Энэ дороо угаахаш.
Нюдөө хаагаад бай...
Нюдөө нээ...
Шамдаа соо шэнэ,
Монголhоо hая ерэhэн,
Тарган тэмээнэй гуяhаа абтаhан,
Нооhон носки асарааб.
Ямарш хүйтэндэ даарахагүйш...


В такую холодную зиму,
Я принес тебе подарок...
Радуясь моему подарку,
Поцелуешь мою красную щеку.
Сварив вкусный суп,
С ложки будешь меня кормить...
Всю мою грязную одежду,
В тот же час постираешь.
Закрой глаза...
Открывай глаза...
Только тебе,
Привез с Монголии,
Из верблюжьей шкуры,
Принес шерстяные носки.
В любой холод, тебе не будет холодно...


Ном уншажа байhаниием хараад,
Ухаатай хүн гэжэ бү hанаарай...
Магад миин баряад,
Зурагуудыень хаража hуунаб.


Увидев меня читающим,
Не подумай что я ботаник...
Может я просто взял,
И смотрю только на рисунки.Нэгэ хун намдаа айлшалаа,
Һуунабди...
Шэрээ дээрэ халуун эдеэн байна,
Эдеэлнэбди,
Эдеэлээд шашалданабди,
Таамаг шашалданагүйбди,
Ажал хэрэг тухай бодолго бодонобди,
Һуунабди...
Халуун сай уунабди,
Барилдаан тухай тема бодхоогообди,
Бодоод халта барилдажа туршаабди,
Бэеэ халаагаабди,
Гэр тойроод гүйгөөд ерээбди,
Һуужа амараабди...
Һуунабди.
Нэгэ хүн намдаа айлшалаа,
Тэрэ хүн,
Минии алгебрын багша байгаа.


Один человек ко мне погостил,
Сидим...
На столе горячая еда,
Кушаем,
Покушав говорим,
Просто так не общаемся,
О делах речь ведем,
Сидим...
Пьем горячий чай,
Про борьбу тему подняли,
Встали, попробовали побороться,
Тело размяли,
Вокруг дома побегали,
Сидим, отдыхаем...
Сидим.
Один человек ко мне погостил,
Тот человек,
Был моим учителем по алгебре.


Ши нэгэдэхи курсын оюутан байгааш,
Би дүрбэдэхи...
Гарташ сагаан пулаад барюулааб,
Бүхы зүрхөөрөө намдаа дурлахыеш...
Ши мэдэжэ байгааш,
Халта байгаад би эндэhээ ошохоб,
Холын газарта ажаhуухаб.
Холын газарта ажал хэхэб...
Ши тиихэдээ хэлээhэнши:
— Намhаа холодоо hаашни,
Би зобохогүйб, шамгүй гуниглахагүйб...
Тиижэ хэлэхэдэшни,
Сагаан пулаад барюулаа hэмби,
Намдаа дурлахыеш...
Мүнөө яанабши?
Юундэ иигэжэ зобонобши?
Харин тиихэдээ хэлээ hэнши:
Би зобохогүйб шамгүйгөөр.
Бүхы юумээ хаяад, шамдаа ерэхэ аргагүйб,
Ши мэдэ, үгы hаа намайгаа таби...
Намай марта...
Өөртөө ондоо хүниие оло...
Холын хүниие бү хара, дүтын хүниие шэлэ.
Шэлэhэн хүнээрээ жаргалтай hуугаарай,
Би шамай табяаб,
Би шамhаа холодооб,
Манай харгы хоер тээшээ таhараа,
Ши нэгэдэхи курсын оюутан байгааш,
Би дүрбэдэхи...
Гарташ улаан пулаад барюулааб,
Бэшэ намдаа бу дурла.
Хүлисөөрэй.

Ты тогда училась на первом курсе,
А я на четвертом...
Я дал тебе белый платок,
Всем сердцем в меня влюбится...
Ты знала,
Что я чуть побуду и уйду,
Буду жить вдалеке,
И буду работать,
Ты тогда сказала:
— Если от меня отдалишься,
Я не буду тебя тревожить, не буду по тебе скучать...
Когда ты так сказала,
Я тебе дал белый платок, в меня влюбиться...
И что сейчас?
Почему ты меня тревожишь?
Однако ты сказала тогда:
Я не буду страдать из-за тебя.
Я не могу все бросить и приехать к тебе,
Ты знай, или отпусти меня...
Забудь меня...
Найди себе другого человека...
Не смотри на далекого человека, выбирай ближнего.
И с ним же живи в счастье,
Я тебя отпустил,
Я от тебя отдалился,
Наши дороги разделились,
Ты училась на первом курсе,
А я на четвертом...
Я дал тебе красный платок,
Больше в меня не влюбляйся.
Прости.Ши бэдэрнэш...

Зохидхон, hанаандаа таараха хүниие,
Бэдэрнэш.
Нэгэ хүнтэй жарган ажаhуухаяа,
Таамаг зониие тооногүйш,
Зүрхэнэйнгөө ег гэхые хүлеэнэш...
Ши бэдэрнэш.
Ямар хүниие бэдэрнэш?
Шэг шарайниинь ямар байха еhотойб?
Хэлэ, тиимэ хүниие хараа юм hаа,
Шамдаа дуулгажа ерэхэб...
Хэр үндэр байха еhотойб?
Намhаа үндэр гү?
Угы, дан тиимэ үндэр хүбүү бү шэлыш,
Шамай гомодхоогоо юм hаань,
Яагаад хамгаалха юмбиб?...
Саашанхииень бодожо үзөөд,
Намтай сасуу хүнтэй танилсаарай.
Ши бэдэрнэш...
Шинии сэдьхэлш дуу дуулана:
— Хаанабши минии дуран,
Хаагуур сэнгэжэ ябанабши?
Хэзээ бидэ хоер уулзахабди?
Мүнөө юу хэжэ байна хабши...


Ты ищешь...

Хорошего, по душе человека,
Ищешь.
С одним человеком жить счастливо,
Непонятных людей пропускаешь,
Ждешь когда, сердце екнет...
Ты ищешь.
Какого человека ищешь?
Какое лицо у него должен быть?
Скажи, если увижу такого человека,
Я дам тебе знать...
Какой у него должен быть рост?
Выше меня?
Нет, не выбирай такого высокого человека,
Если тебя обидит,
Как я тебя смогу защитить?
Подумай о дальнейшем,
Знакомься с человеком, у которого средний рост.
Ты ищешь...
Твоя душа песню поет:
Где ты моя любовь,
Где ты ходишь?
Когда мы с тобой увидимся?
Интересно, что ты сейчас делаешь...


Примечание: Авторы свободно разрешают переводить подстрочники в литературный вид с обязательным указанием имени автора. Всех авторов литературного перевода просим отправлять тексты переводов по адресу: nacbibl@nbrb.ru с указанием ФИО, род деятельности и телефон.