Фонд подстрочников

Санжай-Ханда ДАРМАЕВА

31 октября 2017

893Дармаева Санжай-Ханда
Захааминай аймагай Санага тосхон. Свердловск хотодо һуража, метеоролог мэргэжэлтэй боложо гараад, түрэл нютагтаа хүдэлжэ байдаг.


Сонходомни набшаhахан
буушаба.
Соробхилно улаан дүлɵɵр
уляангирнууд.
Солгёон талаар
сүлɵɵтэ hалхин эбхэрнэ.
Хүхэ тэнгэриин
хүбɵɵ үргэн зэрэлгээтээд,
Һүрэг шубууд
зуниие бэдэрэн арилшаба.Листочек упал на подоконник.
Горят алым пламенем
осины.
Степь продрогла
на холодном ветру.
Оглушив печальным криком
небеса
Вслед за ушедшим теплом
Улетела стая, запоздалых
птиц.
Эрбээхэйн эрбэгэнүүр
далинууд
Эреэхэн сэсэгүүд дээгүүр
эрбэлзэнэ.
Эртын хюрууда хумиран,
Эреэхэн сэсэгүүдни хосорхонь
гэбэшье,
Эрбээхэй яагаад тэдэниие
абархаб даа?


Бабочки лёгкие крылья
Над цветками трепещут неустанно...
Как будто
смогут они спасти,
Уберечь их
от немилосердного дыхания
осени.Һүниин бороо,
Һүрэг модод соо
набшаhадтай
Һүни дууhан шэбэнэлдээ.
Һэрюун сэдьхэлэйм
таляанда
Һаруулхан аялгаар
шэнхинээ...


Дождик ночной,
лёгкий, прохладный
дождик ночной...
Поиграл,
пошептался всю ночь
среди листвы.
Пробудив, в душе моей,
бессонной
Прозрачную, невесомую
мелодию любви.
Yүлэн мэтэ хэбэрэгхэн
Yнгэ зүhэгүй мэдэрэлхэн
Зүүдэн соомни мүндэлɵɵд,
Һүниин мүшэдэй шүүдэрhээ
Һэришэбэл гэнтэ, даараад.Лёгкое как облако,
Прозрачное, светлое чувство
Вдруг проснулось во мне
И стало зябко ему
От росы серебряных звёзд.
Сэгээхэн hарын толон
Сэдьхэлэйм хүбшэргэй дайран,
Хахасалгын гашуухан
нулимсаар
Харахан нюдэдым
мэлмэрүүлнэ.Серебряный свет луны
Тронул струны души.
И катится по щеке моей
Не бисеринка растревоженной души,
А расставанья горькая слеза.
Yхибүүн уйлана...
Уйлаан соoнь
гомдол,
голхорол,
гайхал...
Yлгэн дэлхэйн заяан соо
Yтэлшэхэ наhаяа
шаналhандал,
Мүнхэ бэшэеэ
ойлгожорхиhондол...Ребёнок плачет...
В плаче
обида,
обречённость,
огорчение...
Как будто увидел судьбу свою.
Как будто он уже
древний старик,
Как будто понял уже,
что он не бессмертен...
Сэдьхэл зүрхэмни гантажа,
Сэлгеэ зундаа газаамни
Сэбдэг үбэл буушанхай.
Эбэрhэн сэдьхэлэйм эрмэгhээ
Yриёо алдаhан эхын
Тэсэшэгүй зоболон урданхай.


Сердце раскололось.
Солнечным летом
Наступила зима.
С осколков души моей, разорванной
Струится безмолвная печаль
Матери, потерявшей сына,
Бездонная, чёрная печаль...
Yргэн талын дундахана
Yмхи,сагаан холтоhотой
Yндэр ганса уляаhан...
Yншэрhэн заяандаа гомдоhон
Yтэлhэн буурал үбгɵɵдэл
Yзэгдɵɵд яагаа гунигтайб.


Посреди степи широкой
Покрытый белым мхом, древний,
Одинокий тополь стоит...
Обиженный судьбой , сиротливой,
Поседевший старик, одиноко
Грустит...
Уянга...

Уярха уянга...
Уйдаха уянга
Уйлаха уянга
Ульhата зүрхэнэй
Урма дуранай уянга.
Ургын hалбарха уянга,
Урихан хабарай уянга,
Уляангирай набшын уянга,
Уйтай hүниин уянга,
Уяран хахасалгын уянга,
Уужам сэдьхэлэй
Уйдхар багтааха уянга,
Урдын дуунай аялга соо
Уг гарбалаймнай уянга
Улад зоной сэдьхэлдэ
Урма зориг түрүүлхэ
Удха ехэтэ уянга...


Лирика...

Лирика грусти,
Лирика печали,
Лирика слёз.
Лирика сердца,
Лирика грёз...
Лирика первой весны,
Лирика вольного ветра,
Лирика нежной листвы,
Лирика первой любви...
Лирика бессонной ночи,
Лирика расставанья,
Лирика щедрой души,
Что не может без прощенья.
Лирика мелодии предков,
Лирика бескрайних степей.
Лирика гор, лирика жизни,
Лирика вечности,
Лирика мгновений,
Что не понять, не объяснить...

Примечание: Авторы свободно разрешают переводитьподстрочники в литературный  вид собязательным указанием  имени автора.Всех  авторов литературного перевода  просим отправлять тексты  переводов по адресу: nacbibl@nbrb.ru  с указанием ФИО, род деятельности и телефон.