Фонд подстрочников

Нина АРТУГАЕВА

25 октября 2017

1175Артугаева Нина Токтохоевна родилась 1 января 1953 г село Харгана Улан-Удэнского района Бурятской АССР. Закончила в 1970 году Харганатскую среднюю школу,окончила БГПИ, ИФФ, 1976 г., специальность: учитель русского, бурятского языка и литературы.
В 2003 году присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия». Делегат IV Ассамблеи «Женщины- лидеры новой России», в 2007 году принята в члены Союза писателей Республики Бурятия. 
Награждена грамотами Министерства образования и науки, министерства культуры РБ, Республиканского комитета профсоюза работников образования, Издательского дома «Буряад Yнэн», Почетной Грамотой Народного Хурала.


Мүшэдэй хатар

Мүшэдэй хатар, hарын туяа,
Мүнгэн hүни, шинии гарнууд...
Майхан соомни шинии үгэнүүд
Мүшэтэн, шэхэндэмни жэнгирээ.

Нуурай дунда мүшэд хатарна,
Нугаhад наашаа эрьедэ дүтэлнэ,
Огторгойн дунда hара гэрэлтэнэ,
Онтохоной орондо айлшалhан шэнги.

Таанад хараа hэн гүт, хэзээдэшье,
Түүдэгэй хажууда hарын гэрэлтэхые...,
Ольтирогыемнай тойрон, далай шууяна,
Отог соомнай жаргал бадарна.

Одо мүшэдэй залаа сэсэгүүд,
Орой дээрэмнай эмнилдэн hалбараа.
Мүшэдэй хатар, зунай hүнинүүд
Манай инаг дуранай түби сэсэглээ.

Мэндэ амар, заяаша мүшэдни,
Мүнгэн дуунуудаа таталан, таталан,
Мүшэн бүхэн холоhоо шэртэн, шэртэн,
Мүнхын аршаанаар сүршэн сэржэмдэнэ...


Танец звёзд

Танец звёзд, лунный свет,
Серебряная ночь, твои руки...
В нашей палатке твои слова
Прозвенели волшебным серебром.
На середине озера звёзды танцуют,
А любопытные утки подплыли к берегу...
На небе сияет жёлтая луна,
Как будто мы в сказочной стране...
Вы видели когда-нибудь,
Как звёзды целуются друг с другом,
Как мигают друг другу они,
Передавая свои искры любви,
Отражаясь в лунном свете.
Звёздочки-то, как букеты цветов
Расцвели разноцветными лепестками,
Танец звёзд, летние ночи,
Зарево нашего костра любви...
Здравствуйте, ангелы- хранители,
Спойте нам свои звёздные песни,
И каждая звёздочка сияет нам,
Отражаясь в отблесках ночного озера.


Минии досоомни хабар мүндэлɵɵ

Минии досоомни хабар мүндэлɵɵ,
Мүльhэн зүрхэмни hубhатан хайлаа.
Хабарай тэнгэри майханаа бэлэглээ,
Харгын hɵɵгүүд шарлан гүлгэлɵɵ.

Жэгүүртэ сэдьхэлэймни уян нимгэрээ,
Жэнхэни дуунаймни хабар ерээ
Хуhата шугымни холоhоо ногоороо,
Хормой шэршүү дэгэлээ үмдɵɵ.

Харгын далангаар толгойгоо дохилзон,
Хүхэхэн торгон малгайгаа үмдэн,
Ургы сэсэгүүд сэнхирлэн намилзаа,
Ургамал ногоотой газараа шэмэглээ.

Уршалаата сэдьхэлыемни эльбэн эмнэhэн,
Утахан хабарай үдэрые шэлэн,
Yргэhэ нойроо хүрэхэеэ болин,
Yдэшын наранай элшые хүлеэнэб.

Yдхэн ногоотой шэрдэг дээрэнь
Үбдэглэжэ hуугаад хабартай золгоноб.
Yдын наранай огторгойдо мандахадань,
Yльгэртэ домогой үүдэ нээнэб.

Дулаахан хабарай олбог дэбдеэд,
Дууран hажажа унтахаяа hананаб.
Зɵɵлэхэн ногоон хүнжэлɵɵ hэхээд,
Зүнтэйхэн зүүдэеэ hахин мананаб.

Минии досоомни хабар байрлаа,
Мүльhэн зүрхыемни дууhан хайлуулаа.
Хабарай үдэрнүүд огторгойгоо сэлеэ,
Хабарай hүнинүүд нойрыемни сэлмээгээ.


В моей душе расцвела весна...

В моей душе расцвела весна,
В холодном сердце лёд растаял.
Весеннее солнышко подарило
Всем кустарникам зелёную одежду.

Пришла ранняя весна,
И весенние песни,
Звонкие напевы слышны,
И сердце замирает в груди.

Вдоль дорог синеют
Подснежники в голубых шапочках
На зелёных ковровых дорожках
Кивают головой на ветру.

Сердце моё в зимних морщинах,
А весенний один денёчек
Лечит мою утраченную боль
В закатах вечернего неба.

На густом зелёном ковре
Сижу на корточках
Встречаю эту шумную весну,
Открываю сказочную дверь...

Расстелив мягкий зелёный палас
Хочется спать, как в детстве,
И увидеть счастливые сны,
И пить берёзовый сок...


Хүндэ hайниие хэжэ ябаарай

Хүндэ һайниие хэжэ ябаарай,
Хэтын хэтэдэ ойлгоорой,
Υри бэедэшни, өөртэшни,
Υргэн далайдал адли долгилхол,
Υглөөнэй наранай толондол
Тэрэ хэһэн һайн юумэншни
Тэхэрижэ һөөргөө ерэхэл байха.

Урагшаа һанаатай хододоо ябаарай,
«Улаан бургааһадаа» бү гэшхээрэй,
Ургажа ябаһан залуушуулаа үргөөрэй,
Эдэ «бургааһаднай» хэзээ сагта
Элдэб үнгөөр сэсэглэхэл байха,
Ямаршье түүхэтэ сагай ерэхэдэ,
Ямбалжа маанадаа баясуулхал байха.Делай людям всегда добро...

Делай людям всегда добро,
Твори добро и это сочтётся
Тебе и твоим детям,
Возвратится добром и счастьем
А огромное море этих добрых дел
Приплывёт потом к тебе
И отзовётся счастьем
Твоим внукам и правнукам.

Помогай людям всегда,
Не топчи ногами
Молодую поросль,
Нежные всходы зелёных кустов
И вот эти же ветки
Вырастут и зацветут
Плодами добра и счастья,
И нас же на старости лет
Будут уважать и лелеять...
Юуншье болодог...

Хүнэй ажабайдалда юуншье болодог...
Хүрьһэтэ дэлхэйн жама ёһо иимэ,
Бэе бэетэеэ хэрэлдэжэ хахасаашье һаа,
Байтараа дахинаа уулзажа эхилдэг...

Наһатай болоходоо хүн бүхэн
Наһанайнгаа харгые шүүмжэлжэ ородог.
Υдэр бүхэнэй шууяатай юрьеэн
Υбгэрһэн хүнүүдтэ хашартай болошодог...

Υдэр һүнимнэйшье илгаатай даа,
Υүлэтэйшье, бороотойшье байдаг даа,
Υдэрэй һанаан, һүниин зүүдэн,
Υргэһэ нойроошье алдахабди мэгдэн...

Хүнэй ажабайдалда юуншье болодог,
Уулзатараа баяртай гэхэшье саг ерэдэг,
Ууган тоонто шоройтой газарһаашни үлүү
Хүн бүхэндэ нангин дайда байха гү?...

Аадартай, мүндэртэй байһан аад лэ,
Аалихан байдал тогтошодог лэ,
Эржэн шулуун элэтэрээ нимгэрдэг лэ,
Эдеэшээгүй юумэн болбосордог лэ...

Бороогой һүүлээр эсэшэһэн таламнай
Борьбо дээрээ үндыжэ амилдаг.
Хожомдожо уулзаһан хоёрой инаг дуранһаа
Халюун сабшалан нугамнайшье ногоордог...

Хүнэй ажабайдалда юуншье болодог,
Хүхэ торгон хадагшье үнгөө буурадаг,
Хуушарһан юумые шэнэлхэеэ оролдон,
Хүн бүхэн эрмэлзэнэ туяа татан...

Бэе бэеэ гомдохоонобди ойлгонгүй,
Зан абарииень хэшээжэ хайрланагүйбди,
Залууушуулаа дүнгэн үргэнэгүйбди,
Бэлэн юумэндэ дуратай байнабди...
Эзэгүй гэр хооһоржо үмхирдэг,
Эрэ эхэнэрэй харгы хоёр тээшээ
Эреэлэн маряалжа, хотирон һалаатадаг,
Эд бүд, хубсаһа хунаршье хуушардаг...

Хүнэй ажабайдалда юуншье болодог,
Гашуудалай үүдые бүхөөр хаажа,
Хүжэтэ жаргалай булан нээжэ,
Гал гуламтаяа бултадаа һэргээе даа...В жизни всякое бывает...

В жизни каждого человека всякое бывает,
Участь жизненная у всех разная бывает...
Люди в старости становятся добрее и мудрее.
Некоторые начинают критиковать себя и свою судьбу,
Что поделаешь, жизнь есть жизнь,
С утра вроде солнышко светится,
А к обеду уже небо сплошь в грозных облаках...

В жизни каждого человека всякое бывает,
Вроде бы разошлись пути- дорожки,
Глядишь, опять вместе
Свою жизненную тропку топчут,
Хоть куда твоя судьбинушка забросит,
А роднее и милее нет твоей родной земли,
Где первые твои шажки сделаны...
После сильных дождей,
Обильных грозовых ливней
Уставшая земля наливается
Новыми силами и травами.

В жизни каждого человека всякое бывает,
Точно также как в природной стихии
И стар, и млад начинает
Заново влюбляться и радоваться жизни.
Даже и младенцу в колыбели
Радуется маминой улыбке
Тянется ручонками к матери
Оглашая детским смехом...
Иногда мы друг друга не понимаем,
Обижаемся, не выслушав до конца,
А жизнь-то одна, у всех.
В жизни встречаются и ошибки,
И обиды потом всколыхнутся невзначай-
Давайте будем друг друга
Уважать, помогать молодёжи,
Своим престарелым родителям.

В жизни каждого человека всякое бывает,
Чёрно-белая полоса
Вьётся друг за другом,
Надо просто не сдаваться и бороться.
Закрыть все двери несчастья,
Запустить в свой светлый дом
Это светлое, доброе счастье
И зажечь домашний, тёплый очаг...Нюдɵɵрɵɵ энеэбхилдэг хүнүүд байдаг


Нюдɵɵрɵɵ энеэбхилдэг хүнүүд байдаг,
Нюурыень халта адаглан хараарайт.
Баярай ошон холоhоо ялалзадаг,
Бадаран носожо, уулзан угтадаг...

Нюдɵɵрɵɵ энеэбхилдэг хүнүүд байдаг,
Нюуса галыень обёорон хараарайт.
Миhэрэл дүүрэн шарайнь энеэбхилдэг,
Мүшэтэ сэнхир харгыгаа харуулдаг.

Нюдɵɵрɵɵ энеэбхилдэг хүнүүд байдаг,
Нимгэн сэдьхэлыень хайрлан гамнаарайт.
Энеэбхилжэ сасаhан уралынь задардаг,
Эрдэни шүрэдэл нюусаяа бэлэглэдэг.

Нюдɵɵрɵɵ энеэбхилдэг хүнүүд байдаг,
Наhанайнь ута харгые үреэгээрэйт.
Буян дэмбэрэл аялгатан асардаг,
Буурал аба эжынь түhɵɵе hануулдаг.

Нюдɵɵрɵɵ энеэбхилдэг хүнүүд байдаг,
Налгай хужарлама үреэл тогтоогооройт.
Элинсэг хулинсагайнь буян дэлгэрдэг,
Эжы тɵɵдэйнь хэшэг бусадаг.

Бывают люди, которые смеются глазами

Да, есть такие люди,
Разговаривая с ними,
Замечаешь, как они
Смеются своими глазами...
Иногда смотришь на них,
Думаешь, наверное очень счастливы они,
Если даже и глаза у них
Смеются и выдают себя,
Наверное у них нежная душа,
Да доброе сердце,
А улыбка в их глазах и
Морщинки вокруг глаз
Светятся лучиками счастья.
Наверное они даруют всем
Долгую счастливую жизнь,
Если встретите таких людей
Обязательно тоже им дарите ,
Свою благосклонную и обаятельную
Улыбку добра и счастья...
И эта спокойная улыбка
Подарит и вам, и вашим детям,
Улыбку долгой, долгой жизни
На этой благодатной земле...


Хадын ангуушадта

Хадаараа зубшаһан зүргөөр
Буунуудаа үргэлһэн ангуушад
Буртаг тайгын захаар
Харгы зүһэн доошоо буунад.

Ангуушадай зүргэ хотируу,
Амитадай зүрхэн адлишуу,
Боро гүрөөһэд ээлжээлээд
Болдогой бооридо бэлшэнэд

Урданай ангуушад томоотой,
Уһа түлеэниинь болзортой,
Тайгын хэшэгһээ хүртэхэеэ
Тэхэтын дабаагаар абирнад.

Хадын ангуушад хадаа
Хададаа жаргалтай байгаа...
Хангайн зэрлиг амитад
Хүйтэн булагаа тойронод

Һарьдаг уулын хаяагаар
Һайсал гүрөөһэд, зэрлиг ямаад
Зэлэрэн табгайгаараа собхордог,
Зэлэ татан, ээрэмшээн наададаг.

Ангуушадшье буугайнгаа тобшые
Амитад руу залахаяа болижо,
Байгаалиингаа бардам хэшэгые
Барандаа булта гамнахо ёhотой...


Горным охотникам


По горной извилистой тропинке
Спускаются меткие охотники,
Манит их дремучая тайга
И лесные дикие звери...

На лесной тропинке
Встречаются охотники,
Охотничьи избушки
Ждут своих хозяев.

Дикие козы, косули
Торопятся к водопою
А местные охотники
Тут как тут, рядышком.

Богатство хангая, тайги
Оставить надо детям, внукам,
Ведь дикие звери тоже
Имеют своих детёнышей.

Умеют радоваться, резвиться,
Ведь рядом непролазная чаща
Лес для них- это дом родной,
Давайте беречь наш общий дом...


Шэрэмээ түлиел даа...

Дулаасуулыш даа, түргэн намайгаа,
Пеэшэеэ түлиел даа, хоюулаа,
Дулаан оронһоо өөрэгүйхэн,
Бүгшэм халуун болгоёл гэрхэнээ.

Пеэшэнэймнэй утаан тала дүүрэн
Паг-паг ууяна хүндөөр бааян,
Сагаан хүхэ утаанай харгы
Санзайтан, агаартай ниилэнэ дары.

Шэнэһэн түлеэмнэй тас-няс ошотон,
Шэрэм дээрэхи сайемнай амтална.
Аяар холоһоо маанадаа дурсан,
Айлшад ерэхэнь байгаа, үреэнэ...

Гэр доторхи байдал хон -жэн,
Галнайл хөөрэнэ согтойгоор ууян,
Айлшадай ерэхые зүгнөө ха,
Аялга дуугаа татана ха...

Гал заяашадаа үргэһэн эдеэн —
Галай эзэнэй улаан сог
Газаа үргэһэн сагаан эдеэн —
Гэгээн шара наранай туг...

Шэрэмээ түлижэ, гал заяашаяа
Шэнхинээтэ шэнэ хүгжэмөөр бадараагаабди.
Байрлажа байһан газар дайдаяа
Буурашагүй амтан дээжээр хүндэлхэбди.

Дуратайб гэжэ намдаа хэлыш даа,
Шэрэмээ түлиел даа, хоюулаа...
Дуунай хүгжэмөөр дулаасуулаял гэрээ,
Шэдитэ аялгаар жэгнэел сэдьхэлээ...


Давай растопим печь...

Согрей меня быстрее,
Давай растопим нашу печь,
Пусть наш домашний очаг
Превратится в счастливый дом.

Дым из трубы вьётся,
Сизо- голубой дым в небе-
Это печка наша топится,
Будет тепло и уютно в доме.

Лиственные, сухие дрова
Горят хорошо, с огоньком.
На плите горячая каша,
Лапша с мясом, суп.

Лица наши сияют,
Дрова горят с треском,
Видимо ворожат гостей,
Издалека приедут они...

Хозяин огня радуется за нас,
Горит огонь, счастье в доме,
Да будет белая пища...
Дым из избы расстилается,

Зимний воздух пахнет дымом,
Этот особенный запах
Сопровождает нас из детства.
Наше далёкое детство

Прошло в деревне
Для нас, для деревенских детей
Растопить свою печь,
Стоять, как хозяин(-ка)

Возле домашнего очага
Считалось самой почётной миссией.
Заранее заносили сухие дрова,
Заготовленную берёзовую бересту,

А потом при встречах
Друг перед другом хвалились,
Я с одного раза растопил
Свою печь, свой очаг...


Хүн бүхэниие заяашань...

Хүн бүхэниие одото заяашань
Бүхы энээхэн ажабайдалдань
Хаража, hахижа ябагша гэдэг,
Буруу зүбыень элирүүлдэг гэдэг,
Бүдэржэ унаа hаань, бодхоогшо гэдэг.

Мүнхэ, мэргэн ухаатай
Буурал сэсэн үбгэднай
Буряад ёhо гурим, заншалаа
Мартангүй, харин залуушуулдаа
Мянган жэлнүүдтэ заагша hай...

Хүн бүхэндэ заяаша бии гэдэг,
Һүүдэр шэнгеэр хажуудань дахажа,
Һүнэhыень зайлангүйгɵɵр абаржа,
Харгы замыень сэбэрлэжэ,
Хүн наhыень утадхан ябагша гэдэг.

Эжымни хэлэгшэ hэн намдаа,
Заяашаяа гомдохоонгүй ябаарай,
Залинта аадарhаа абараарай,
Энхэ сагай оршолон соо,
Заяашаяа абаад ябахамнай болтогой!...Наш ангел- хранитель

У каждого человека
Есть свой ангел-хранитель,
Везде и всюду сопровождает
Его этот ангел-хранитель.
Исправляет ошибки,
допущенные человеком.
Особенно в незрелые годы
Охраняет, оберегает всюду,
Как тень за тобой ходит,
Чистит жизненную дорогу,
Удлиняет жизненный век.
Моя мама говорила мне всегда-
Не забывай своего ангела,
Береги его всегда, будь честной
С самим собою...
И тогда твой ангел-хранитель
Никогда не оставит тебя.


Минии шүлэгүүд

Минии сээжэ эгээл доhолгомо
Минии улаахан зүрхэн соохоно
Бата бэхи hуурияа олоодүй
Бэшэгдээгүй, бэшэгдээгүй шүлэгүүд...

Тэрэл, тэрэл шэнэ шүлэгүүд,
Шэлэгдэмэл зохёол — дуунууд
Тэмтэрэн досоомни бусална лугшан
Шуhантаймни сугтаа ниилэнэ сохилон...

Нангин байгаалиин шэмэг болоhон,
Наратаhан үдэрэй мандал соо,
Һүүдэрлэhэн hүниин хүнжэл соо
Һэмээхэн сугларна шүлэгүүд болбосорон...

Халуун зүрхэнэймни утаhан соохоно,
Хабарай уhанай hайрам соохоно
Харьялан урдана шүлэгүүдни жэрьен
Хүрьhэтэ газараймни эзэн болон...

Зунай бүгшэм hүнинүүдэй ерэхэдэ,
Зайн галай дүлэтэн носоходо,
Заатагүй шүлэгүүд мүшэтэн hабатадаг,
Зүрхэнэймни галые ошотон бадараадаг...

Намарай сагай шарлан улайхада,
Наран дуран хоёрой hалбархада,
Заяашыемни үгэhэн бэлэг — дуунууд
Зүүдэн сооhоомни замжан ерэдэг...

Сэнтэhэн үбэлэй саhаар хушагдахада,
Сэнгүү нүхэдтэеэ хүхирэн уулзахада,
Сахилзаhан саhанай зүргѳѳр дамжан,
Сасарна далитэй шүлэгүүд сагаалхин...

Зохид шэлэгдэмэл бадагтай шүлэгүүд
Занхилаагаа тайлан, hуурияа олоо
Жэгүүртэ шубуудтал ниидэн тараа
Жэгтэй гоёор хүгжэмдэн сэсэглээд...


Мои стихи

В уголочке моего сердца
Таятся и живут мои стихи,
Пока они не нашли
Своего места...

Ищут где- бы затаиться
Вот эти новые стихи,
Новые, задушевные строчки
Смешались с моей кровью
Бушуют во мне, ищут выхода,
Ждут своего часа.

Да, вот они в душе моей
Как самый солнечный день,
Как в лунную светлую ночь,
Подкрадываются и живут во мне.

Стихи мои пришли
Ко мне шёлковой нитью,
Весенним журчащим ручейком,
Становятся хозяином вселенной.

Когда приходят долгожданные,
Летние, жаркие ночи,
Стихи мои, как звёздочки,
В ночи светятся серебром.

В осенние унылые дни
Украшают мою жизнь,
Дают жизненную энергию,
Стихи мои, как золото осени.

Зимние дни короткие,
Ночи длинные и лунные..
Стихи мои приходят ко мне
В гости, рассыпав свои
Серебряные звёздочки на небе.

По зимней дороге колокольчиком звеня,
Мчится на тройке лошадей...
Я принимаю своих гостей,
Стихи мои, вы гости мои.

Люблю свои произведения,
Песни мои, найдите своих
Почитателей и слушателей...
Песни мои, обретите свои крылья,
Разлетитесь по свету,
Стихи мои и не было печали...

Моя мама говорила мне всегда-
Не забывай своего ангела,
Береги его всегда, будь честной
С самим собою...
И тогда твой ангел-хранитель
Никогда не оставит тебя.

Примечание: Авторы свободно разрешают переводить подстрочники в литературный  вид с обязательным указанием  имени автора.Всех  авторов литературного перевода  просим отправлять тексты  переводов по адресу: nacbibl@nbrb.ru  с указанием ФИО, род деятельности и телефон.