Книги

Тэмүүжэн

Тэмүүжэн

Алексей Гатапов, перевод Сергея Доржиева

PDF / 4.07 Мбайт


Тобир тарганшье, хүдэр сулашье,

хүнгэн туранхайшье хэбээрээ

шэнээ шандааһаа алдаагүй гүйжэ ябаһан мори

һайн үреэ гэжэ болохо.Үрхэ гэрээ зохихо ёһоорнь абажа ябаһан хүн

газар нютагаа мүн лэ түбхинүүлжэ шадаха.Арбан хүнэй байбал зохимоор байдал заһажа шадаһан

хүн бүхэндэ мянгашье болон түмэншье хүниие

даалгахада болоно.

Тэрэ тэдээниие заһан барижа шадаха.«Бэлиг» (Чингис хаанай һургаалһаа)