Книги

Үлгын дуунай аялга

Үлгын дуунай аялга

Санжай-Ханда Дармаева

PDF / 5.88 Мбайт


Санжай-Ханда Долгоржаповна Дармаева 1956 ондо Захааминай аймагай Санага нютагта түрэhэн. Һургуулиин наhанhаа шүлэг бэшэжэ эхилhэн юм.

1988 онhоо Захааминай аймагай уран зохёолой «Уран Дүшэ» гэжэ нэгэдэлэй гэшүүн, 2016 ондо нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшэ болоһон юм. Буряад республикын залуу уран зохёолшодой 14-дэхи (1991), 15-дахи (1993) конференцинүүдэй хабаадагша. 1993 ондо үнгэргэгдэһэн Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ республиканска шангай уран шүлэгэй конкурсын лауреат болоо. 2004 ондо «Сэдьхэлэй уянга», 2012 ондо «Эхэ нютаг» гэhэн шүлэгүүдэйнь номууд хэблэгдээ. 2006 ондо «Алтаргана» гэhэн бүгэдэ буряадуудай нааданай уран шүлэгэй конкурсын Гран-при шүүһэн байна, мүн баhа 2016 оной «Алтаргана» нааданда эссе бэшэлгээр дээдын шанда хүртэhэн. 2012 онhоо Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.

2012 ондо поэт А. Ж. Доноев багшынгаа шүлэгүүдые «Сиинтэ» гэжэ нэрэтэй ном болгожо гаргуулаа. 2015 ондо М. Ж. Самбуевай 75 жэлэй ойн баярта зорюулжа, «Би тайгын хүбүүнби» гэжэ шэлэгдэмэл зохёолнуудые согсолборилжо, ном болгожо хэблүүлхын ажал ударидаа.

«Буряад хэлэ Буряад Уласта сахин хүгжөөхэ» гэhэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээндэ Буряад Уласай Соёлой яаманай мүнгэн сангай дэмжэлгээр энэ ном хэблэгдээ.

Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Республики Бурятия в рамках реализации Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».
* Использование произведения обязательно с указанием  автора произведения