Книги

Галдан Ленхобоев. Ашатын haйхан заяан

Галдан Ленхобоев. Ашатын haйхан заяан

Галдан Викторович Ленхобоев

PDF / 3.9 Мбайт


Олон шадабари мэргэжэлээрээ улад зоние гайхуулжа ябаха сагтань, энэ хун тухай түбэй ехэ газетэнүүдтэ, зузаан журналнүүдта, мүн манай Буряадай газетэнүүдтай, номуудта олоор бэшэгдэһэн юм.Заводой нарин мэргэжэлтэ дархан, РСФР-эй габьяата уралан нарижуулагша, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, СССР-эй Географическа бүлгэмэй гэшүүн, СССР-эй Уран зураашадай холбооной гэшүүн, СССР-эй Уран зураашадай IV съездын делегат, уран зохёолшо, түбэд эмшэлгын мэдээжэ мэргэжэлтэ, арадай солото аргашан Галдан Ленхобоевай түрэлхи хэлээрээ бэшэһэн бүтээлнүүдынь энэ номдонь согсологдобо.Галдан Ленхобоев тухай ехэ эрдэмтэдэй, зохёолшодой, дэлхэйдэ мэдээжэ артистнуудай, мүн олониитын ажал ябуулагшадай зарим дурдалгануудтайгаар нютагайнь басаган, журналист Серафима Пурбуевна Очирова «Галдан Ленхобоев: благославенная судьба» гэһэн томо ном 2014 ондо Улаан-Удэдөө согсолжо гаргаһан байна.

Ленхобоев, Г. Ленхобын Галдан: ашатын hайхан заяан / [Г. В. Ленхобоев ; түһэлэй ударидагша, редактор Дымчикова Ж. ; харюусалгата редактор Бальжинимаева Ц. ; эрдэм шэнжэлгын редактор Бадагаров Ж. ; гэрэлзураг Очирова С., Гармаев Г.]. - Улаан-Үдэ : Буряад-Монгол Ном хэблэл, 2015. - 399 с. 

*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения