Книги

Бүхэ барилдааша тарбаган


2016 ондо хүүгэдтэ зорюулагдан хэблэгдэһэн номуудай мүрысөөндэ Буряад Уласай Соёлой сайд Т. Г. Цыбиковэй хүтэлбэри доро үнгэрһэн сэгнэлтын бүлэгэй зүблөөн Олег Юмовай «Бүхэ барилдааша Тарбаган» гэһэн энеэдэтэй, шогтой хэблэл эрхим сэгнэлтэ абаһан юм.❚

*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения