Аудио

Ургажа ябаһан хүүгэдтэ дуунай зохёолнууд

19 февраля 2019

3484

Вокальные произведения для подрастающего поколения

Ургажа ябаһан хүүгэдтэ дуунай зохёолнууд

Алтана Будаева


1. Дайн тухай бү дуулдаг

Хүг. Сарантуяа Жалцановагай, үг. Санжейжин Ечигмаа,
Алтана Будаева дуулана1.Үбгэн абам тиихэдэ
Үшөөл эдир залуухан
Сэсэглэһэн мойһон соо
Сэнгэжэ ябаал басагантай.

Дабталга: Буугаа, сошоон, мэдээн:
Бодогты булта — дайн!
Бузар дайсад ороо,
Баатар хүбүүд мордоо.

Байгал тойрон ошоод,
Берлин хүрэтэр байлдаа.
Түймэр ехэ дайн соогуур
Табан жэлдэ дабшаа юм.

2. Онсо үдэр зүүгдэхэ
Олон орден медаляйнь
Шэнхинэһэн абяан соо
Сууряалжа байлдаан соносогдоо.

Дабталга: Туйлай олон зонии
Туляаһан бузар дайн
Дэлхэй дээрэ хэзээш
Дуулдангүй байгуужан!

Мойһон шугы сэсэглээд,
Молор дайдым шэмэглэг.
Энэ һайхан дэлхэйдэм
Энхэ тайбан оршог лэ!2. Үльгэр тухай дуун

Хүг. Сарантуяа Жалцановагай, үг. Санжейжин Ечигмаа,
Баярма, Бэлигма Будаеванууд дууланаАу-ау-ау-дон
Аянгалан сууряалаа.
Алдар солын түүхэнүүд
Айдар зүрхым буляагаа.

Морин хуурай үүрһээтэй
Морин-үльгэр зэдэлгээ.
Бузар харшан дайсадтай
Баатар хүбүүд тэмсэлдээ.

Дабталга: Эжы, абым дамжуулһан
Эртын үльгэр, домог соо,
Эдир хаһым хүгжээһэн
Эрхим сарюун жэшээ бии.

Хулдай-Мэргэн, Нальжарба
Хасаг номоо дэлинэл.
Шуран, дорюун Будамшуу
Шогтой зугаа дэлгэнэл.

Дабталга


Юмжана Батожаргалова

3. Басаганай бодолнууд

Хүг. Сарантуяа Жалцановагай, үг. Санжейжин Ечигмаа,
Юмжана Батожаргалова дуулана1. Бүмбэрсэг эрьелдэнэ,
Би мүн суг эрьелдэнэб.
Зөөнэ үүлэд яаралтай,
Зүндөө хайшаал зоригшоб?
Өөрын онсо зүргые
Олохол байхаб наһандаа.-(олохоб бишье наһандаа)
Харгын ялхи гаталмаар
Хүсэ шадал хүрэһэй даа.

Дабталга: Эжым сэсэн үгөөрөө
Эжэлүүдгүйхэн дэмжээ.
Дали ургуулма һургаалаа
Дабтан ойлгуулан хэлээ.
«Хүнһээ дороб гэлтэгүй,
Хүбшын жэрьеэ булагтал
Хүхэ далай хүрэмөөр,
Хүгтэй, дорюун яба!» — гээ.

2. Бэлигтэй хүүгэд олон,
Булта янзын үүргэтэй.
Оюун мэргээр жэшээлээд,
Одод мэтээр ялас гээ.
Одоо дээжэ хэлтэрхэйнь
Ошо сасан буухань гү?
Шадахагүйш гэлдээш һаань,
Шармайхаб дабхар хүсөөр!

Дабталга: Абам сэсэн үгөөрөө
Аргадахажал дэмжээ.
Зориг бадарма хэшээлээ
Зосоом оротор хэлээ.
«Хүсэл зориг гандангүй
Хурдан дууша шубуудтал
Уургай тоонтоо дэгжээмээр
Урмаар дүүрэн яба!» — гээ.


4. «Мүнгэн хонхонууд»

Хүг. Сарантуяа Жалцановагай, үг. Санжейжин ЕчигмааМонгол зоной домогто
Мүнхын уһан бии юм гээ.
«Мүнгэн хонхын» жэнгирээн
Мүнхын дуһал бэшэ гү?

Дабталга: Жинь-жинь,
Дуһал дуһалаа.
Жинь-жинь,
Дуугаа дуулаа.

Байсын үндэр оройһоо
Баатар зонойл асармаар
Шэдеэр түгэс аршаандал
Шэнхинэнэл хүгжэмнай,

Дабталга
Элдин түрэл дайдаарнай
Эгэшэг дуунууд зэдэлэг,
Дорюун хүүгэн наһанһаа
Дуушын бэлиг һалбарһай!

ДабталгаБаирто Бухаев, Хэшэгтэ Балданов

5. Хоер нүхэд

Хүг. Сарантуяа Жалцановагай, үг. Санжейжин Ечигмаа,
Баирто Бухаев, Хэшэгтэ Балданов хоёр дуулана


Нарата түби дэлхэй дээр
Нүхэдгүй яажа байлтай юм?
Сэнгүүхэн ходо байдаггүй,
Сэрүүхэн ольбон буудаг лэ.

Дабталга:
Минии нүхэр, үнэн нүхэр
Мүндэрһөө абарха шүхэр. — 2 раза

Нүхэрни гараа һарбайнаш,
Найдамтай хэзээш дэмжэнэш.
«Бү уйдыш даа, би шамтайб!» — гэн,
Баталан дабтан хэлэнэш.

Дабталга

Эдирхэн бага наһанһаа
Эжэлшэн, наадан тэнжээбди.
Найрамдал эбээ гамнажа,
Нангинхан сахия наһандаа!

Дабталга


Саран Ендонова

6. Хатарай үдэшэ

Хүг. Сарантуяа Жалцановагай, үг. Санжейжин Ечигмаа,
Саран Ендонова дуулана


1.Хүүхэн, гунигаа орхииш даа!
Хүгжэм түгшэнэ хаа хаагуур!
Пати үдэшөөр – форевер!
Бэе тамираа хүхеэел!

Дабталга:Сагай шубуун ниидэлзээ,
Һара, наран һэлгэлдээ.
Хотом хэсээр бит сохёод,
Хатар дэлгээ

2.Хуби заяанай таабарида
Харюу олонгүй байбашье,
Дуунай аялгаар дашууран,
Дуугай намхандаа түшэглыш!

Дабталга: Сагай шубуун ниидэлзээ,
Һара, наран һэлгэлдээ.
Хотом хэсээр бит сохёод,
Хатар дэлгээ

Аудио

1706

Магтаалнууд, дуунууд

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын наадамда хабаададаг үхибүүдэй эрхимүүдые элирүүлжэ, «Буряад ФМ» радиогой студида Буряад Уласай соёлой яаманай тэдхэмжээр магтаалнууд ба дуунууд буулгагдаа.