Аудио

Ирагуу найраг. Буряад уран зохёолой соносохо номой һан

9 октября 2018

1787

Ирагуу найраг. Буряад уран зохёолой соносохо номой һан
01. Бадмаев Цырен-Базар

ГУРБАН МӨӨРТЭЙ МАШИНАХАН. Буряадай габьяата зүжэгшэн Болот Динганорбоев


02. Бальжинимаев Дондог

Ород гүрэнэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Сэсэг Шойдокова

02.1. МҮНХЭ БАЙХАНЬ БОЛТОГОЙ. 

02.2. БУРЯАД-МОНГОЛШУУД ГЭЭШЭБДИ


03. Батхүү Болдын

Ород гүрэнэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Сэсэг Шойдокова

03.1. БУРЯАД ХЭЛЭН

03.2. АЛИМ — 02.30
04. Галсандулма Доржын
ШЭНЭХЭЭН ЮРТЭМСЭ. Ород гүрэнэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Сэсэг Шойдокова05. Гуруев Чингис

Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Чингис Гуруев

05.1. БУРЯАД-МОНГОЛНИ


 05.2. ЗАХЯА 


05.3. ХЭЖЭНГЭ ГОЛНИ 


05.4. ЖЭЛЭЙ ДҮРБЭН САГАЙ УЛАРИЛ. Үдэшын зураг 06. Дамбаев Даша

Ород гүрэнэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Сэсэг Шойдокова

06.1. ЮУН ГЭҺЭН ҺҮНИБ 


06.2. МОЁ ИМЯ 


06.3. Я В ДЕТСТВЕ ЛЕЖА НА ТРАВЕ


06.4. НАҺАНАЙ ДУУН. Найраглалһаа хэһэг. Буряадай габьяата зүжэгшэн Дабацу Юндунова


07. Дамдинов Николай

Ород гүрэнэй арадай зүжэгшэн Михаил Елбонов 

07.1. ТҮРЭЛ ХЭЛЭН, ТҮРЭҺЭН ДАЙДА


07.2. ТҮРЭЛ БУРЯАД ОРОМНИ


07.3. ОРООҺО ХУРЯАЖА БАЙҺАН ЮУМЭДЭЛ...08. Дарибазарова Цырен-Ханда

БУРЯАДАЙ ГАРБАЛ. Ород гүрэнэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Сэсэг Шойдокова


09. Дондогой Цырендулма

09.1. ЭХЭНЭРЭЙ ҮРЕЭЛ. Найраглал. Буряадай арадай зүжэгшэн Туяна Бальжанова09.2. СЭРЭГШЫН ҺАМГАНАЙ МОНОЛОГ. Буряадай арадай зүжэгшэн Должон Тангатова10. Жалсараев Дамба

10.1. ҺЭЕЫ ГЭРЭЙ ДУУН. Буряадай арадай зүжэгшэн Туяна Бальжанова


10.2. ХҮШӨӨГЭЙ ДУУН. Ород гүрэнэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Сэсэг Шойдокова


11. Жанчипов Булат

11.1. ЖААХАН ЗЭЭДЭЭ. Буряадай арадай зүжэгшэн Цырен-Ханда Дашиева

11.2. ҮҮЛЭН ШҮХЭР. Буряадай соёлой габьяата ажал ябуулагша Эрдэни Жалцанов


12. Нимбуев Намжил

БУДЬ У МЕНЯ ГОЛОС... Буряадай габьяата зүжэгшэн Баярто Ендонов13. Раднаева Галина


МҮНГЭН ҺАРА. Найраглал. Буряадай габьяата зүжэгшэн Дарима Гылыкова


14. Тапхаев Лопсон

Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Чингис Гуруев

14.1. АРАДАЙМНИ ДУУНУУД

 
14.2. ХҮШӨӨ 


14.3. ПОЭДЭЙ НУЛИМСА 


15. Улзытуев Дондог

Буряадай арадай зүжэгшэн Цырен-Ханда Дашиева

15.1. БУРЯАД ОРОН

15.2. БУРЯАД ХЭЛЭН 


 
Ород гүрэнэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Сэсэг Шойдокова 

15.3. ҺАНАНА ГҮШ, ЭЖЫ? 


15.4. ЭХЭ НЮТАГҺАА ХОЛО 


15.5. ОРШОЛОНТО ЗАМБИҺАА ОШОҺОНДОО 


15.6. ДЭЛХЭЙ ДЭЭРЭ ДУУ ДУУЛАЖА ТҮРӨӨД


15.7. БУСАЛГЫН ДУУН. Найраглал 


16. Үлзыбаатарай Жалма

МИНИЙ БУРЯАД АРАД ТҮМЭН. Буряадай арадай зүжэгшэн Туяна Бальжанова17. Шоймарданов Рахмет


Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Чингис Гуруев

17.1. ҮЛГЫН ДУУН 

17.2. ҮДЭШЭЛГЭН 


17.3. ЗАМБУУЛИН ТУХАЙ

 
17.4. БУЛАГАЙ ЭХИН 

Аудио

1239

Магтаалнууд, дуунууд

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын наадамда хабаададаг үхибүүдэй эрхимүүдые элирүүлжэ, «Буряад ФМ» радиогой студида Буряад Уласай соёлой яаманай тэдхэмжээр магтаалнууд ба дуунууд буулгагдаа.

Аудио

3725

Аудиокнига на бурятском языке «Шоно Батор»

Аудиокнига создана для детей младшего и среднего возраста, родителей и педагогов. Планируется, что «Шоно Батор» станет практическим пособием для детей по бурятскому языку, истории Бурятии и национальным музыкальным инструментам.