Книги

Өөртөө табиһан асуудал

Өөртөө табиһан асуудал

Дарибазарова Цырен-Ханда

PDF / 21.96 Мбайт


Зохёогшо уран бүтээл соогоо нютаг орон, түрэл арадаа түүрээн магтажа, хүн түрэлтэнэй хуби заяан, сагай эрьесэ тухайшье бодомжолон, сэдьхэлэйнгээ үгөөр уншагшадта хандана. Багша, эхэ хүнэй хубида эдир үетэнэй хүмүүжэлые эрхэ бэшэ анхарна гэжэ онсолмоор.

Дарибазарова, Ц-Х. Өөртөө табиһан асуудал/ Ц-Х. Дарибазарова. – Улаан-Үдэ: «Буряад-Монгол ном», 2012. – 240 с.
*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения