Книги

Угай шүлэгүүд

Угай шүлэгүүд

Тимур Гомбожапов

PDF / 989.05 Кбайт

Эдэ шүлэгүүд бөөгэй дуудалгада адли. Уншагшые түрэл соёлойнгоо түүхэдэ, домогуудта, үльгэр онтохонуудта абаашана. Тимур Гомбожаповай уран шүлэглэл соо уран шүлэгшэ-үльгэршэн гол һуури эхинһээ һүүл хүрэтэр эзэлнэ. Тэрэ орон хангайн, хада уулануудайнгаа, тала дайдынгаа эзэдтэ мүнөө үеын юртэмсэ соо угайнгаа һуури бэдэрэлгэдэнь туһалхыень гуйжа хандана.

Гомбожапов, Т. Угай шүлэгүүд / Тимур Гомбожапов. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2014. - 45, [2] с.*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения