БУР

Гармаев Ойдоб Жамьянович

Гармаев Ойдоб Жамьянович

garmaev53.blogspot.com

Гармын Жамьянай Ойдоб, Ломоносовой нэрэмжэтэ Москвагай гүрэнэй ехэ һургуули дүүргэһэн, экономист мэргэжэлтэй: «Мүнөөө болоходо гансал шатараа наадаад байдагби. Дурбэн үхибүүд бултадаа томо болонхой, табан ашанар ургажа байна. Дик гэжэ нохой минии эгээл дүтын нүхэр болоно, тиигээд мүнөө дээрээ дүүрээ».

Ойдоп Жамьянович Гармаев - выпускник Московского государственного университета им. М.Ломоносова, заслуженный экономист РБ: «На пенсии много играю в шахматы. Четверо детей уже все большие, сейчас подрастают пять внуков. А самый близким другом стал мой верный пес Дик».

Oydop Zhamyanovich Garmaev - a graduate of Moscow State University. Lomonosov, Honored Economist of the Republic of Buryatia:"On pensions play a lot of chess".Four children all have large, growing five grandchildren. A very close friend became my faithful dog Dick.

Последние записи