Книги

Буряад юртэмсэ

Буряад юртэмсэ

Бабуев С. Д., Бальжинимаева Ц. Ц., Дарибазарова Ц-Х. Р.

PDF / 31.19 Мбайт


Энэ ном Буряад Уласай байгуулагдаһанай 100 жэлэй ойе тэмдэглэхэ хүреэндэ Ородой Холбооной Уласай Соёлой яаманай мүнгэн дэмжэлгээр бэлэдхэгдэбэ (ОХУ-ай Юрэнхылэгшын 2018 оной 4-р һарын 25-най үдэрэй 176 тоото зарлиг).Издание подготовлено при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках празднования 100-летия образования Республики Бурятия (Указ Президента РФ от 25 апреля 2018 г. № 176).