Книги

Хахасалган

Хахасалган

Цыдып Цырендоржиев

PDF / 2.1 Мбайт


Цыдып Балданович Цырендоржиевай «Хахасалган» гэhэн гаршагтай туужануудай согсолбори дүрбэн тад ондоо хэлбэритэй зохёолнуудhаа бүридэнэ. Туужануудайнь нэгэн соо Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран тухай ехэ hонирхолтойгоор зураглагдаhан байна. Бусад туужанууд соонь ажабайдалайнгаа юрэнхы ябасаhаа болон өөрынь абари зангай шэнжэ шанарhаа боложо, алууршан болоhон хүбүүн тухай, комсомолой, партийна ажалда үнэн сэхээр алба хэжэ ябаhан хүнэй хуби заяан тухай, тэрэнэй бэшэhэн дэбтэрэй үндэhэн дээрэ зураглагдаhаниие болон ямаршье зэмэгүй аад, хара муухай хардалгада орожо, аяар арбан жэлээр түрмэдэ hууhан, тэндэhээ сүлөөдэ гаража ерэмсээрээ, үhөөгөө абаhан тухайнь үнэншэмэ зүбөөр туужалагдана. ❚

Цырендоржиев, Ц. Хахасалган:туужанууд / Цыдып Цырендоржиев. - Улаан-Үдэ : Республиканская типография, 2016. - 423 с.*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения