Түрэ хурим

Түрэ тухай шүлэгүүд

24 марта 2015

1086

АЛТАН ТҮРЭ
Табин жэл соо тангил зандаа
Талаантай hайн хоёр байна даа.
Хүйтэн үбэл, халуун зундаа
Хүтэрэлдэн ябанал даа...


В. Урбазаевай гэрэл зураг

МҮНДЭЛЖЭ БАЙНА ШЭНЭ АЙЛ

Янза бүриин модотой 
Багым нютаг Шэрэнгидэ, 
Алтан элhэн хүбөөтэй 
Бага Яруунын эрье дээрэ, 
Буурал Баабай мүргэлтэй 
Буянтайхан нютагтам 
Түрэ эхилээд байнал даа. 
Yлгын дуунай аялгатай 
Яруунынгаа hэбшээн доро, 
Сэдьхэл зүрхэ дайрамаар 
Шэрэнги түглын шэбэнээн соо, 
Нютагай буурал үбгэдэй 
Yрэ ехэтэй үреэл доро 
Мүндэлжэ байна шэнэ айл. 
Дууша шубууд таанартаа 
Гулбайн талаар дууланал. 
Нютагай дуушад та хоёрто 
Хонгёо дуугаа зорюулнал. 

Цыренжаб БАДМАЕВ 


МЭЛМЭРСЭ ДУҺААНАМ

Энгинхэн тэмээндээ мордоhоор 
Эрьежэ гэдэргээ харахадам, 
Эжымни уйлажа байгаа hэн, 
Эльгэмни хахаран алдаа hэн. 

Эжынгээ уйлаhые hанахадаа 
Эжэлүүдгүй досоомни уяржа, 
Эрбэгэр харахан нюдэнhөө 
Мэлмэрсэ нёлбоhо дуhаанам. 

Атанхан тэмээндээ мордоhоор 
Арахан гэдэргээ харахадам, 
Абамни уяржа байгаа hэн, 
Алагхан зүрхэмни хайлаа hэн. 

Атан атан тэмээгээ 
Ашаалхажа мордолойб, 
Аба эжы хоёроо 
Уйлуулжа мордолойб. 

Энгин энгин тэмээгээ 
Эмээллэжэ мордолойб, 
Эжы аба хоёроо 
Уйлуулжа мордолойб. 

Абынгаа уярhые hанахадаа 
Аргагүй досоомни хүнтэржэ, 
Алагхан эрбэгэр нюдэнhөө 
Мэлмэрсэ нёлбоhо дуhаанам. 

 Ц-Д. ДОНДОГОЙ 


АЛТАН ТҮРЭ

Табин жэл соо тангил зандаа 
Талаантай hайн хоёр байна даа. 
Хүйтэн үбэл, халуун зундаа 
Хүтэрэлдэн ябанал даа. 

Yри хүүгэд, ашанарынь 
Yбэр, арынь бүрхөөнхэй лэ. 
Гурбан зөөлэн ямба хүндынь 
Гуримай ёhоор эдлэнхэй лэ. 

Г. ЧИМИТОВ 


МЭНДЭ!

Баян хаан баабайтай, 
Ярууна хатан эжытэй, 
Замби түбиин хүйhэн гэгдэhэн 
Зандан Жуу дасантай, 
Мантан уула түшэлгэтэй, 
Молон хүнды адагтай, 
Арба нэгэн эсэгын үри hадаhанарhаа 
Түрэ бүтээлсэжэ байhан 
Та бүгэдэндэ, амар мэндые хүргэе!

С. ЦЫБИКОВА