Нааданууд

Таабари таалсалга

26 марта 2015

1315


Гэрэл зураг: Олег Ловцов

Хэдышье хүн наадажа болохо. Наадагшад бүхы жаса шагайгаа тэб тэгшээр хубаажа абаха. Дүхэриглэжэ һууһан наадагшад өөһэдынгөө дураар адха соогоо шагай адхаха (хэдышье шагай адхажа болохо). Бүхы наадагшадай шагайтай нюдаргаа урдаа табяад байхада, тэдэнэй адханууд соо хамта дээрээ хэды шагай байнаб гэжэ хабаадагша бүхэн таажа, бултыень хамталмал тоо хэлэхэ. 

Зарим наадагшад бодожо үзэнгүй, дайралдаһан тоо хэлэжэрхидэг. Тиихэдэ бодомжотой наадагшань хэн хэды шагай адхаа гээшэб гэжэ бодожо үзэнэ: “Энэ олон шагайтай, шүүжэ һууна. Бардам олон шагай адхаа ёһотой. Нүгөөдэнь табан шагайтай хаш, хоёрыень адхаа бэзэ. Минии адха соо дүрбэн шагай – хамта тэды болоо”, – гэжэ нэмэжэ дүнгыень гаргаад хэлэхэ. Хэн таанаб, тэрэ шүүгээ. Хэнэйшье шүүгээгүй һаа, дахин наадаха.
Автор: Цогто Номтоев