Нааданууд

Һарын сагаанда

25 марта 2015

1542


Гэрэл зураг: Ася Лыгденова

Энэ наадые илангаяа 14-15-тай үхибүүд наадаха дуратай. Энэ наадан хүбүүдые хурдан, хёрхо, хурса болгодог. Үбэлэй һүни һара сагаан байгаа һаа, ехэ һайн, бүри гоё. 

Нэгэ гэрэй арада, һарын туяагай хүрөөгүй газарта үхибүүд олоороо сугларха. Нэгэниинь гэрэй ара талаһаа, оройгоорнь модо шэдэхэ. Тэрэ модон нэгэ аршам тухай утатай, сэбэрлэгдэһэн байха зэргэтэй. Хүлеэжэ байһан үхибүүд гэрэй хоёр тээгүүр гүйлдэн гаража, модоной шэдэгдэһэн, унаһан газар тээшэ урилдаха. Хэн түрүүн модо олоноб – тэрэ хүн тэрэнээ баряад, үнөөхи гэр тээшээ гүйхэ. Тэрэниие хүсэжэ, бэшэниинь буляахаяа оролдохо. Эндэ хурдан хүл, хёрхо нюдэн хэрэгтэй. Саһан дээрэ хэбтэһэн сагаан модо олохонь бэрхэтэй.
Автор: “Хэжэнгэ” һонинһоо