Нааданууд

Сагаан тэмээн

25 марта 2015

1180


Гэрэл зураг: Олег Ловцов

Үхибүүдэй нэгэниинь, „бүхэн" гэшэ нэрэтэй болохо, нүгөөдэнь „ботогон" болохо, бэшэниинь — „тэмээд" гээшэ. Үхибүүд һубарилдан зогсоод, бэе бэеынгээ бүһэһөө барилсаха. Эдэниие түрүүлэн „энгин" байха, хамагай һүүлдэ — „ботогон". 

Энэ наадан „Сагаан тэмээн" гэшэ нэрэтэй һэн хойноо, „ботогониинь" бэшэнһээ зүһөөрөө илгаржа, саб сагаанаар хубсалха ёһотой. 

Нааданай зорилго: „бүхэниинь" „ботогоёо" бариха ёһотой. Тиихэдэ „тэмээд" „ботогые" хамгаалжа, тэрэнээ „бүхэнэй" гарта оруулхагүй гэжэ хам оролдохо. „Бүхэн" бологшо хүбүүн „ботогые” барихын тула бүхы арга хургаяа, мэхэ гохоёо, шуран солбоноо харуулхаяа оролдохо. 

„Тэмээд" гар гарһаа барилсанхай, ,,ботогоёо" „бүхэндэ" барюулхагүй гэжэ бүхыгөөрөө оролдохо болоно. Хэрбээ гар гараа нэгэ тээ алдажархёо һаань, „бүхэн" бэлэхэнээр ,,ботогоёо" бариха болоно. 

Энэ нааданда хэдышье үхибүүдэй наадахада болоно. Зүгөөр „тэмээдэй" олон лэ һаа, „ботого" барихань бэрхэтэй байха.
Автор: Цогто Номтоев