Нааданууд

Зээрэмхэй тогтоохо

25 марта 2015

1120


Ж. Дымчиковагай гэрэл зураг

Амһартын хабхаг шэнги түхэреэн модые зээрэмхэй гэдэг. Зээрэмхэйе халюухайдуулжа бэшэ, харин эрмэгээрнь шэдэхэдэ, эрмэгээрээ газарта унаад, түргөөр холо мухарижа гүйдэг юм. Энээнииень хэрэглэн зээрэмхэй тогтоохо гэжэ наадан бии. 

Уужам талмай дээрэ наадаха. Ута модо баринхай үүдэнэй эзэн үүдээрээ зээрэмхэй оруулхагүй гэжэ хамгаалха, бэшэ наадагшад үүдээрнь оруулха гэжэ элдэб арга һамбаашалан, зээрэмхэйгээ шэдэхэ. Зээрэмхэйгээ үүдээрнь оруулжархёо һаа, шүүһэндэ тоологдожо, үүдэнэй эзэн болохо.
Автор: Цогто Номтоев