Нааданууд

Ботого хамгаалга

25 марта 2015

1395


Р-Н. Базаровай гэрэл зураг

Наадагшад гар гараа барилсан, түхэреэлэн зогсохо. Тиигээд нэгэ наадагшые ботогон болгожо, дундаа оруулха. Нүгөө наадагшые буура болгон, газаа хааха. Нааданай гуримаар буура ботогые бариха гэжэ оролдохо. Ботогон тэрьелхэ. Гар гараа шанга барилсаһан наадагшад буурые яашье табингүй хаажа, ботогые энхэрэн хамгаална. Шадамар шуран тэмсэл иигэжэ үргжэлжэлнэ.
Автор: Цогто Номтоев