Нааданууд

Шоно ба тарбаганууд

25 марта 2015

1243


Ж. Дымчиковагай гэрэл зураг

Олон үхибүүд наадажа болохо. Наадагшад тэгшэ уужам талмай дээрэ холо холо гурбан сахариг хорёонуудые зураха. Дундахинь шонын нүхэн гээшэ, хоёр тээхинь тарбагануудай нүхэнүүд болоно. Нэгэ хүбүүн шоно боложо, дундахи нүхэ эзэлнэ. Тарбаганууд хоёр нүхэнэй хоорондо гүйлдэхэ. Шоно тарбагануудые бариха гэжэ дундань маряажа ябаха. Нэгэ нүхэнһөө нүгөө нүхэн хүрэтэр гүйһэн тарбагые шоно добтолон бариха гэжэ оролдохо. Баригдаһан тарбаган шонодо туһалха уялгатай боложо, үлэгшэ тарбагануудаа барилсаха болоно. 

Энэ наадан нэгэ тарбаганай үлэтэр үргэлжэлхэ. Һүүлдэ тон гансаараа үлэһэн шуумар хурдан, баригдадаггүй тарбаган шэнэ нааданай эхилхэдэ, шоно болохо эрхэдэ хүртэнэ.
Автор: Цогто Номтоев