Һургаал боломоор ушарнууд

Харуугай харюу

19 марта 2015

1381

Галдан хүнһөө юумэ эрихэдээ, "алеэ, алеэ" гэдэг, харин хүндэ үгэхэ болоходоо, үгы, дууһаа, һалаа гэжэ харюусадаг бэлэй. Мүнгэнэйнгөө тоое мэдэдэггүй байхадань, хүгшэниинь мүнгэеэ тоолодог һэн. Харин Галдан өөрөө мүнгэеэ хадагалдаг, нюудаг байгаа. Хүгшэнэйнгөө мүнгэеэ тоолохые хаража, һахижа байгаад, тэрэнээ бага, ехэ саарһанай хэмжээгээр багсаан тааруулжа, таба-зургаан боолто хээд, подвалайнгаа углуугай нүхэндэ буладаг байгаа. 

Хотон айлнуудай бууса һуури һэлгэгдэжэ, зөөхэ саг ерэбэ. Галданшье зөөхэ болобо. Нюуһан мүнгэеэ абахаяа подвал соогоо оробо. Мүнгэеэ нюуһан газараа малтахадань, тэндэнь хулганаанай эдиһэн саарһан мүнгэнэй хибэдэһэн дүүрэн байба. Арбаад купюр мүнгэнэйнгөө хибэдэһэ хараад, халаглаһан хаагалһан, харааһан бархиһан гээшэнь аргагүй гэхэ. Хүгшэнэйнь багсаамжаар мүнгэнэйнь тоо 15 гү, али 20 мянган байгаа хаш. Тиихэдэ хара архи хоёр түхэриг 87 мүнгэтэ байгаа. Хибүүлһэн мүнгэнэй хажуугаар 1948 оной реформодо ороогүй 30-най улаан шарбуунсанууд бүтэн байгаа гэхэ. Тэнэг тархияа тоогүй оло дахин шаажа, харуу хиһууртаа голхоржо гомдожо, хоолойдоо ооһор шагтагалжа байтарнь болюулаа һэн ха. Мүнгэндөө харамтай, мээхэй байһан хүгшэн үбгэжөөл хоёр наһа бараба. Ганса басаганиинь холын газарта хадамда гараһан тула гэрыень һахиха хүн үлөөгүй юм. 

Харуу зон нүхэдгүй байдаг. Зуун солхообтой ябанхаар, зургаан һайн нүхэртэй ябаһан дээрэ гэлсэгшэ ха юм даа. Тиимэһээл харуугай нүгэл ехэ юм.
Автор: Буда-Ханда Цырендоржиева