Бөө мүргэл

Мэдээжэ бөөнэр, удаганар

10 апреля 2015

2436

 
Заарин бөө В. Ябжанов            Дуурисха удаган Н. Степанова

Буряад ороной манай үеын үндэр нэрэ зэргэтэй, хэргэм зиндаатай бөөнэрэй, удаганарай нэрэ, обогуудые, омогуудые, хаанаһаа уг гарбалтай, хаана ажаһуудаг байһыень дурдангүй гаража болохогүй. Зай, нэрэ нэрээрнь дурдая даа: 
БОРБОЕВ ЛЕВОНТИЙ АБЗАЕВИЧ – Заарин бөө – Буряадай Ехэ бөө, Абзай угтай, Эхирэд угсаатай, «Бөө мүргэл» гэжэ эблэлэй соведэй гэшүүн, Кабанск; 
БАИРОВ СЕМЕН ТУЛЕГЕЕВИЧ – Заарин бөө, «Бөө мүргэл» гэжэ эблэлэй соведэй гэшүүн, Зүүни удха угтай, Улаан-Үдэ; 
ЯБЖАНОВ ВЛАДИМИР АЮШЕЕВИЧ – Заарин бөө, Хангай угтай, Хонгоодор, Улаан-Үдэ; 
БАЗАРОВ БОРИС ДУГАРОВИЧ – Заарин бөө, Эхирэдэй һэнгэлдэр угтай. «Бөө мүргэл» гэжэ эблэлэй соведэй вице-президент, Улаан-Үдэ; 
ГОМБОЕВ СЭРЭН-СОДНОМ ЖИГМИТДОРЖИЕВИЧ – Заарин бөө, Бодонгууд угтай, «Бөө мүргэл» гэжэ эблэлэй соведэй гэшүүн, Улаан-Үдэ; 
ОЧИРОВ ЭРДЭНИ ГУРЖАПОВИЧ – Тэнгэриин оргойто дархан бөө, Эхирэдэй Түмэнтэй шоно угтай, «Бөө мүргэл» гэжэ эблэлэй правлениин түрүүлэгшэ, Улаан-Үдэ; 
ОЧИРОВ ДУГАР ДОРЖИЕВИЧ – Эрхэтэ мэргэн Тэнгэриин дархан бөө, Эхирэдэй һэнгэлдэр угтай, «Бөө мүргэл» гэжэ эблэлэй соведэй гэшүүн, Баргажан;

 
Бөө Б.Ринчинов

АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР – Хэсэтэ дархан бөө, Эхирэд хүхүүрэй, Кабанскын аймагай Корсаково; 
КОРСАКОВ ЭДУАРД ИННОКЕНТЬЕВИЧ – Жодоото дархан бөө, Эхирэд хүхүүрэй, Улаан-Үдэ; 
НАГУСЛАЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ – Жодоото дархан бөө, Галзууд угтай, Улаан-Үдэ; 
ЦЫНГУЕВ ДОРЖО ЖИМБИЕВИЧ – бөө, Хонгоодор угай, Аэропорт; 
ЦЫРЕМПИЛОВ ЖАРГАЛ БАДМАЕВИЧ – Дархан бөө, Түмэнтэй шоно угтай, Улаан-Үдэ; 
ХОБРАКОВ БОРИС БАЛДАНОВИЧ – Жодоото дархан бөө, Галзууд угтай, Түнхэнэй аймагай Толтой нютаг; 
РИНЧИНО ВАСИЛИЙ ИДАРОВИЧ – Шэрээтэ бөө, Баяндай хүхүүрэй, Яруунын аймагай Мужыха тосхон; 
ЦЫДЕНОВ ВАЛЕРИЙ БАЛЬЖИТОВИЧ – Шэрээтэ бөө, Захааминай бөөнэрэй аха заха, Мэлэ тосхон; 

* * * 

СТЕПАНОВА НАДЕЖДА АНАНЬЕВНА – Дуурисха удаган, Галзууд угтай, «Бөө мүргэл» гэжэ эблэлэй Президент, Буряад Республикын бөөнэрэй бүлгэмэй президент, ЮНЕСКО-гэй шажанууд хоорондын ба уласхоорондын хорооной гэшүүн. Улаан-Үдэ; 
БАЛТАХИНОВА ВАЛЕНТИНА БАТУЕВНА – Дуурисха удаган, Булгадай Алагуй угтай, «Бөө мүргэл» гэжэ эблэлэй соведэй гэшүүн, Улаан-Үдэ; 
НАГУСЛАЕВА ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА – Дуурисха удаган, Галзууд угтай, Улаан-Үдэ; 
ЭРДЫНЕЕВА ЗОЯ ЭДЫНЕЕВНА – Дуурисха удаган, Улаан-Үдэ; 
ТАГЛАСОВА ВЕРА ПЕТРОВНА – Толи мэргэн удаган, Булгадай Хогой угтай, «Бөө мүргэл» гэжэ эблэлэй соведэй гэшүүн, Улаан-Үдэ; 
ШАБАНОВА ИДА БАИРОВНА – удаган, Хонгоодор угтай, Улаан-Үдэ; 
ДАНЧИНОВА МАРГАРИТА ГОНЧИКОВНА – удаган, Хурамхаан; 
ЦЫБЕНОВА МАРИНА ДАМБАЕВНА – удаган, Улаан-Үдэ; 
ЖИМБЕЕВА ДОЛГОР ЖИМБЕЕВНА – удаган, Хэжэнгын Галзууд угтай, Улаан-Үдэ; 
АБАШЕЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА – удаган, Булгадай Онгой угтай, Улаан-Үдэ; 
БАТОДОРЖИЕВА ЦЫЦЫК БОЛОТОВНА – Онгон Тэнгэритэй удаган, Агын Хальбан угтай, Улаан-Үдэ; Монголой Зурхайн Судлалай Академиин доктор; 
ЖАЛСАНОВА ЛЮБОВЬ ЦЫДЕНЖАПОВНА – удаган, Агаһаа уг гарбалтай, Ага; Монголой Зурхайн Судлалай Академиин доктор; болон бусад олон бөөнэр, удаганар Буряад ороной, мүн Агын ба Усть-Ордын автономито тойрогуудта ажаһуудаг, ажалладаг байха юм.

С. Конечныхын, А. Хантаевай гэрэл зурагууд