Доржиев Сергей
  • Буряад Уласай ба Оросой Уран зохёолшодой Холбоонуудай гэшүүн
Сергей Далаевич Доржиев 1956 оной октябриин 26-да Мухар-Шэбэрэй Харгаата тосхондо түрэһэн юм. Хушуун-Үзүүрэй дунда һургуули 1974 ондо дүүргэһээр, сэрэгэй албанда ябажа ерээ. Удаань, 1977 ондо, Буряадай багшанарай дээдэ һургуулида орожо, тэрээнээ 1982 ондо дүүргээд, «Буряад Үнэн» һониной урилгаар тэрэл оной намарһаа корреспондентээр хүдэлжэ эхилһэн байна.

1984-1988 онуудта Эрхүү можын Ойхоной Дотоодын хэрэгүүдэй таһагай уголовно бэдэрэлгын инспекторээр, мүрдэгшөөр хүдэлөө. Удаань, 1990 он болотор, Улаан-Үдын Советскэ ОВД-н мүрдэгшэ ябаһан юм. Сагдаагай ажалһаа өөрын дураар гаража, тохиролсооной ажалда ябаа.

Гэр бүлэтэй, гурбан хүбүүд, хоёр ашанартай.

Оюутан ябахаһаа бэшэһэн зүйлнүүдээ толилуулдаг байгаа. Тэдэнь һониной жанрнууд. 1980 ондо «Хэжэнгын гол» һониндо «Үнгэрһэн дайнай шарханууд» гэһэн рассказ, тиихэдэ нара хараагүй «Гансаардалга», «Шэршүү сэмбын шэрүүниинь бэ», 1979 ондо бэшэгдэһэн «Зүйтэйл юумэнүүд байна, теэд хиналтамнай табихагүйл даа» гэһэн туужануудаа өөрынгөө һэнэгтэй зохёолнуудай тоодо оруулдаг юм.

Тэрээнһээ хойшо 2005 он болотор шунан бэшэхэ зорилго урдаа табингүй, зохёон байгуулха дуранай хүрэхэдэ сүлөө сагтаа бэшээд ябаһаар, 2005 онһоо толилуулжа захалһан байдаг.

Тэрэнэй толилолгонууд


1. Журнал «Байгал»:
1. Байгалай басаган — 2005 он, № 6 (үгүүлэл)
2. Мүльһэн дээрэ — 2006 он, № 1 (үгүүлэл)
3. Эмнин байгаа мүшэмнай — 2010 он, № 6 (үгүүлэл)
4. Үһөө нэхэһэн баабгай — 2011 он, № 5 (үгүүлэл)
5. Хаанабши, түрүүшын дуран? — 2013 он, № 1 (үгүүлэл).
«Юһэн тугай һүлдэ» гэһэн мүрысөөнэй «Гайхалтай агшан ухаандам үлэнхэй» гэжэ нэрлэгдэһэн заабаряар лауреат.
6. Шүлэгүүд — 2013 г., № 1
7. «Буура хээрын буурал сэсэн» — 2013 он. (Дамба Цыренович Будаев тухай очерк).
8. Замай тэмдэглэл — буряад хэлэ хүгжөөлгын асуудалнууд — 2014 он., № 5.
9. Замай тэмдэглэл — Хальмагта Буддын һургаал дэлгэрүүлгын, хүгжөөлгын асуудалнууд — 2018 он.

2. Журнал «Байкал»:

1. «В поисках добра и света» — 2013 г., № 2 (рецензия на картины художника Пурбуева Д. Г.)
2. «На льдине», «Дочь Байкала», 2013 г. № 5 (рассказы).
3. «Весна Калмыкии», путевые заметки, 2018 г.

3. Зүжэгүүд:
1. «Байгалай басаган» — 2006 он. — буряад Уласта соносхогдоһон «Буряад хэлэн дээрэ эрхим зүжэгүүд» гэһэн Буряад Уласай Соёлой яаманай 2-дохи шан — 2014 он..
2. «Галабай эрьен байхада» — 2011 он. — Буряад театрта тушаагданхай.

4. Номууд:
1. Байгалай басаган (2008, 2010 онууд.)
2. Эмнин байгаа мүшэмнай (2010 он.). Буряад Уласай һургуулинуудта үзэхэ буряад уран зохёолнуудай тоодо оронхой.
3. Байгалай басаган
4. Звезда наша путеводная (2014 и 2017 онууд.)
5. Шүлэгүүдэй согсолбори «Сэдьхэлэй үгэ» (2015 он.)
6. Наһанай хэмтэй харгы (2014 он.) Д. Ц. Будаевтай суг бэшэһэн.

Номууд Оросой Эрдэмэй Академиин Сибиириин таһагай Монгол орон, Буддын һургаалнуудые ба Түбэд орониие шудалдаг дээдэ һургуулида оруулагданхай.

5. Киносценаринууд:

1. Документальный фильм «Сомнение, поиск, истина» (2008 г. БГТРК. Интернет)
2. Документальный фильм «Богиня-дакиня Янжима» (2010 г., студия документальных фильмов Эдуарда Бубеева )

6. Оршуулганууд:
1. Батоин М. Ж., пьеса " Аржа-Буржа хаан«, (2010г.)
2. Батоин М. Ж., пьеса «Вечный завет» («Ама сагаан хулгана»), (2010г.)
3. Дамбаев Д-Р. Д, эпос «Гэсэр» в прозе из русского языка на бурятский.

7. Рецензинүүд:

1. «Через топи жестоких веков» — (2008г.) (на соискании докторской степени А. В. Васильевой)
2. «Алайрай шүлэгшэн» — (2012г.) (на первую книжку стихов поэта Альберта Уланова)
3. «В поисках добра и света» — (2012г.) (на картины художника Д. Г. Пурбуева)
4. «Үншэн гансын уйлаан соо» — 2019 г., на премьеру спектакля «Белый верблюжонок-сиротка» Сойжин Жамбаловой.

8. Толилогдоогүй зохёолнууд:

1. «Княжна иорданская», повесть.
2. «Призрак Эдемского сада», повесть.
3. «Твердь обетованная»", роман.