Ильин Ким
Ким Ильич Ильин Эрхүү можын Оһо аймагай Хотон һууринда (ондоо мэдээнүүдээр, тэрэл Оһо аймагай Буряад-Енгүүд һууринда) түрэһэн намтартай. Эрхүүгэй университет дүүргэһэн. «Хуһад шууяна нютагтамнай» гэһэн түрүүшынь суглуулбари 1960 ондо Улаан-Үдэдэ буряад хэлэн дээрэ хэблэгдээ һэн. Ород хэлэндэ оршуулагдаһан тэрэнэй шүлэгүүд 1961 Эрхүү хотодо «Стихи» гэһэн гаршагтай суглуулбари болгон гараһан байна. Тиихэдэ К. Ильин «Жаргал өөрыншни гарта» (Счастье в твоих руках) (1964), «Хуушан бэшэгэй мүрөөр» (По следам старого письма) (1971), «Минии дуран Улюнхаан» (Моя любовь Улюнхан) (1982) гэһэн туужануудай суглуулбаринуудые, мүн «Часовые общественного порядка» гэһэн очеркнуудай суглуулбари хэблэн гаргаһан юм. Гадна «Алтан бэһэлиг», «Минии үетэн» гэһэн поэмэнүүдые, нэгэ үйлэтэй олохон зүжэгүүдые, уран зохёол шүүмжэлһэн статьянуудые ондо ондоо хэблэлнүүдтэ ниитэлэн гаргаһан байгаа.

1957 онһоо СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.