Уран зохёолшо, ирагуу найрагшад

Цыдыпов Бата-Жаргал

Цыдыпов Бата-Жаргал
Бата-Жаргал Цыдыпов Мухар-Шэбэрэй Харгаата нютагта мүндэлэн түрэһэн юм. Нэгэтэй нялха бага наһандаа Галтай нютагай Дэмбэрэлэй Даша-Нимын Дамбын хүбүүн боложо, мүнөө болотороо Бурханай хайраар, эсэгын заажа һургаһан хүлһэтэ ажалай ашаар алтан дэлхэй дээрэ аза жаргалтай амидарна.

Мүнөө үедэ Ивалгын аймагай Нуурселеэн тосхоной Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ гудамжада шэнэ гуламта түхеэрээд, гэр бүлөөрөө амгалан тайбан ажаһуудаг юм.

Галтай нютагайнгаа эхин һургуулида 2 класс дүүргээд, Һутайн 7 жэлэй һургуулиин 3-дахи класста һуралсаад, Хошун-Үзүүрэй дунда һургуули эрхимээр түгэсхэжэ, 1969 ондо Гүрэнэй хүдөө ажахын дээдэ һургуулиин газар таряалангай факультет дүүргэһэн байна.

Шэтэ можын Агын автономито тойрогой ХХII партсъездын нэрэмжэтэ колхозой ажалшадай дэмжэлгэдэ хүртэһэн Бата-Жар¬гал Цыдыпов Д.Н. Прянишниковай нэрэмжэтэ Газар үтэгжүүлгын болон газарай хүрьһэ шудалалгын Бүхэсоюзна эрдэм шэнжэлгьш институдэй аспирант боложо, диссертаци эрхимээр хамгаалаад, хүдөө ажахын эрдэмэй кандидат нэрэ зэргэдэ хүртэһэн юм.

Саашадаа Мухар-Шэбэрэй аймагай «Знамя Ленина» колхозой ахамад агрономоор, энэл аймагай Хүсөөтэ нютагай «Одон», Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын совхозуудай даргаар томилогдожо, олоной дунда шалгаржа хүдэлһэн байна.

Буряадай КПСС-эй обкомой Хүдөө ажахын таһагай һурган заагшаар, Хүдөө ажахын сайдай, Буряад Республикын Юрэнхылэгшын Хүдөө ажахын асуудалаар зублэгшөөр эдэбхитэйгээр ажалаһан юм.

Һүүлшын үедэ хүдөө ажахынуудай түрүүлэгшэнэр, мэргэжэлтэд болон ажалшадай мэргэжэл шалган һэргээхэ, шэнэ байдал түхеэрхэ гүрэн түрын ёho гуримуудые баримталһан хуули, тогтоол, зарлиг, захиралтануудые хэрэглэн, арад түмэнэй гэр бүлэдэ тудаһан эрхэтэ газар дайдые, эд бараанай хэрэглэмжые зүбөөр тодорхойлжо, хубиин зөөриие арьбадхан хүгжөөхэ зорилгоор АПК-гай дээдэ һургуулиин ректорээр ажаллажа, олондо мэдээжэ болоһон намтартай. Ородой Холбооной АПК-гай со¬циальна талаар кадрнуудые бэлдэдэг академиин бодото гэшүүн, габьяата эрхэтэн, Ородой Холбооной нэмэлтэ дээдэ эрдэм һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэй.

СССР гүрэн дотороо амидаржа жаргаһан, Буряад орондоо, тоонто гуламтадаа тэнсэлгүй ехээр дурлаһан. Эльгэн дээрээ үргэһэн эхэ, эсэгэеэ энэрэн хайрлаһан шүлэгүүд болон поэмэнүүдые поэт «Энэ дэлхэйн амин — эрэ һүнһэнэйм үнэн» гэһэн ном соогоо орууланхай.

Золтой залуу наһандаа инаг дураяа золгон гэрлэжэ, эхэ, эсэгын захяа дүүргэһэн сэдьхэлэй һанал бодолнууд, Бурхан багшын мэгзэмэй мүрнүүд, юрөөлнүүд һонирхолтой.

Зуу наһанай нюуса хүсэн» гэһэн бүлэг соо алтан дэлхэйн жама ёhoop жэлэй дүрбэн сагай хубилалтануудые шэнээр мэдэрэн амидаржа, үбшэ зоболонгүй, зол жаргал эдлэхые хүсэһэн хуби заяан тухай шүлэгшье бии. Маркс-Энгэльс-Ленин-Сталин багшанарай эрдэни ухаанай ашаар эхэ, эсэгэ болон олон аша, гушанарыемнай мээхэй дулаанаар үргэһэн Совет гүрэнэй хэмхэрэн унаһые шаналжа, мүнөө үеын хубиин ажалай, үндэһэн соёлой амжалта тухай бэшэһэн байна.

Буряад-Монгол ороноймни арад зон, уран шүлэгшын унтаршагүй сэдьхэл бодолые зүб гэжэ баримталжа, зүрхэн соогоо урма зориг бадаруулая!