Жигмытов  Баяр
  • Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
Баяр Тумурович Жигмытов Смоленск хотодо сэрэгэй алба хаагшын бүлэдэ 1953 ондо түрэhэн. Эрхүүгэй политехническэ дээдэ һургуули дүүргээд, Буряадай эрдэмэй түбтэ эрдэмтэ секретаряар, «Наука Сибири» сониндо сурбалжалагшаар, Буряадай Уран зохёолшодой холбооной правленидэ ажаллаа.

Б. Жигмытов «Hарын шүүдэр» (1984), «Мүшэдэй дүлэн» (1988), «Заяанай зэбэ» (1989), «Наран сахюусан» (1966) гэhэн номуудые Улаан-Үдэдэ болон Москвада хэблүүлээ. Тэрэнэй шүлэгүүд саг үргэлжэ түбэй хэблэлнүүдээр хамтын суглуулбаринуудта гаража байдаг.

Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.