Юбухаев Жорж
  • Буряадай арадай поэт
  • Буряадай комсомолой шангай лауреат
  • Ород Уласай Уран зохёолшодой болон Сурбалжалагшадай холбоонуудай гэшүүн
Жорж Долгорович Юбухаев Түнхэнэй аймагай Тооро нютагта түрөө. Сэрэгэй алба Алас Дурна зүгтэ хэhэн, удаань Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуули дүүргээд, багшалhан юм. «Буряад үнэн» сониндо сурбагжалагшаар, Түнхэнэй аймагай «Мундарга» сониндо редактораар хүдэлөө.

Шүлэгүүдынь «Байгал», «Сибирские огни», «Смена», «Литературная газета», «Цог» сэтгүүлнүүдтэ, Буряадай болон Москвагай «Современник», «Молодая гвардия» хэблэлнүүдэй хамтын согсолборинуудта толилогдоhон монгол, ород, украин, казах, киргиз, туркмен, тува хэлэнүүдтэ оршуулагдаhан. «Эхин» (1981), «Мүнгэн сэргэ» (1984), «Үдын наран» (1987) гэhэн шүлэгэй номуудые хэблүүлээ.

Ж.Д. Юбухаев Буряадай арадай поэт, Буряадай комсомолой шангай лауреат, Ород Уласай Уран зохёолшодой болон Сурбалжалагшадай холбоонуудай гэшүүн, Мүнхэ-Сарьдагай нэрэмжэтэ Түнхэнэй уран зохёолой нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшэ байгаа.