Цырендоржиев Цыдып
  • Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
  • Ород Уласай Уран зохёолшодой болон Сурбалжалагшадай холбоонуудай гэшүүн
Цыдып Балданович Цырендоржиев 1949 ондо Хэжэнгын аймагай Үлзытэ нютагта түрэhэн. 1967 ондо Хэжэнгын дунда һургуули дүүргээд, Москва хотодо М. Горькиин нэрэмжэтэ Литературна институдта ороhон, тиин 4-хи курсhаа Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшын дээдэ һургуулида шэлжэн ороод, түгэсхөө.
1973 ондо «Буряад үнэн» сониндо ажалайнгаа намтар эхилээ, удаань «Буряадай залуушуул» сониной редакторай орлогшоор ажаллаа. Зургаан жэлэй хугасаада партиин обкомдо хэблэлэй секторые даагшаар хүдэлөө. 1983 онhоо 1990 он болотор «Буряад үнэнэй» редактор ябаhан, һүүлээрнь Бүгэдэ буряадуудай үндэhэн соёлой эблэлдэ ажаллаа.

Ц.Б. Цырендоржиев «Энхэрэл», «Шалсаанын хойморто», «Талын зүргэнүүд» «Папансаг», «Тохёолгон», «Талын зүргэнүүд», «Эжэл мүшэд», «Хододоо үдэр байдаггүй...» гэhэн шүлэгүүдэй, рассказууд болон туужануудай номуудай автор.
Ц.Б. Цырендоржиев Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Ород Уласай Уран зохёолшодой болон Сурбалжалагшадай холбоонуудай гэшүүн.