Дугаров  Баир
  • 1978 онһоо СССР-эй уран зохёолшодой гэшүүн
  • Буряадай арадай уран зохёолшо
  • Буряад ба Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэригшэ
  • Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат
  • Түүхын эрдэмэй кандидат
  • Хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор
Баир Сономович Дугаров Ахын аймагай Орлик нютагта түрэhэн. Эрхүүгэй гүрэнэй университет дүүргээд, Ахын, Хэжэнгын болон Баргажанай аймагуудай сонинуудта, республикын «Правда Бурятии» сониндо сурбагжалагшаар хүдэлөө. Удаань Зүүн зүгые шэнжэлхэ Москвагай дээдэ һургуулиин аспирантурада hуража, тэндээ «Бүхэдэлхэйн Буддын шажантанай хани нүхэсэлэй түүхэ болон мүнөөнэйнь байдал» гэhэн темээр диссертаци хамгаалаа. Тиигээд 11 жэлэй туршада Буряадай эрдэмэй түбтэ ажаллаха зуураа, уран шүлэгүүдээ бэшэhээр, номуудаа хэблүүлhээр байгаа. 1992 онhоо олон жэлэй туршада Буряадай Уран зохёолшодой холбоониие толгойлоо.

«Алтан эмээл», «Хадын хэсэ», «Харгана», «Хотын үүлэд», «Тэнгэриин хаяа», «Боди гүрөөhэн», «Хазаар морито», «Нүүдэл угсаатанайм одон» номуудынь Улаан-Үдэ, Эрхүү, Москва хотонуудта хэблэгдэн гараа. Б.С. Дугаров мүнөө Буряадай эрдэмэй түбтэ ажаллана. Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат, түүхын эрдэмэй кандидат, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор.