Түгдэмэй Владислав
Түгдэмэй Владислав Тугутович 1945 ондо Ушхайта тосхондо түрэhэн. Хэжэнгын 7 жэлэй һургуули дүүргэhэнэй удаа, М. Ербановай нэрэмжэтэ Буряадай хүдөө ажахын техникумдэ hураа, удаань Хэжэнгын совхоздо хүдэлөө. Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын институдта орожо, инженер-механик мэргэжэлтэй болоhон. 1966 онhоо тракторна бригадын бригадираар, Хориин совхозой директорээр, Баунтын аймагай хүдөө ажахын управлениин начальнигаар ажаллаhан намтартай. Удаань Хэжэнгын аймагай депутадуудай Соведэй түрүүлэгшын орлогшоор хүдэлөө.

1990 онhоо эхилжэ, хоер зуугаад шүлэг, дуунай үгэнүүдые бэшэhэн байна. В. Түгдэмэйн шүлэгүүд «Хэжэнгэ», «Толон», «Буряад үнэн» сонинуудта толилогдожо байгаа. 2011 ондо «Сэдьхэлэйм шүрэнүүд» гэhэн түрүүшынгээ ном хэблүүлээ.