Жанчипов Булат
  • СССР-эй (Ород Уласай) Уран зохёолшодой болон Сурбалжалагшадай холбооной гэшүүн
  • Буряад ба Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
  • Я. Гашегай нэрэмжэтэ Буряадай Сурбалжалагшадай холбооной, мүн Буряад Уласай гүрэнэй шангуудай лауреат
  • РСФСР-эй Уран зохёолшодой холбооной Правлениин комиссиин гэшүүн
Булат Намдакович Жанчипов Яруунын аймагай Зүүн Үльдэргэ hууринда 1939 оной намар таряашанай бүлэдэ түрэhэн. Нютагайнгаа долоон жэлэй һургуулида ябахадаа, хоёр хэлэн дээрэ гарадаг аймагай «Сталинец» сониндо һургуулиингаа, мүн нютагайнгаа hонинуудые шуналтайгаар бэшэдэг, түрүүшынгээ шүлэгүүдые толилуулдаг байгаа. Мужыхын соёлой байшангай директэрээр хүдэлжэ ябахадаа, хүдэлмэришэн залуушуулай үдэшын һургуули, һүүлдэнь Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуули дүүргээ.

Нэгэ үедэ Захааминай аймагай «Ажалай туг» сониной редакторай орлогшоор, «Буряад үнэн» сониной соёлой, һургуулиин таhагта олон жэлдэ аша үрэтэйгээр ажаллаа. Наhанайнгаа амаралтада гарахынгаа урда зургаан жэлдэ Буряадай гүрэнэй телевидениин уран hайханай редакциин «Сагай хүрдэ» гэжэ дамжуулга ябуулаа.

Булат Жанчипов «Хээрын сэсэгүүд» (1968), «Үүлэн шүхэр» (1972), «Сагаан толон» (1985) гэhэн шүлэгүүдэй, поэмын согсолборинуудые сурбалжалагша ябахадаа хэблүүлhэн байна. Байгаали тухай олон шүлэгүүдынь болоод бүхэли поэмэнь түрэлхи хэлэнэй номуудта оруулагданхай.

Нютагайнгаа хамтын ажахын 60 жэлэй ойдо зорюулжа, «Үлзы hайхан Үльдэргэмнай» гэжэ ном эмхидхэжэ гаргаа hэн. Мүн лэ түрэл ажахынгаа 80 жэлэй ойдо олон авторнуудай бэшэhэн суглуулбари ном гаргалсаа.
«Буряад үнэнэй» тусхай корреспондент Булат Жанчипов 1960 онуудhаа захалжа, республикынгаа бүхы аймаг, нютагуудаар, Усть-Ордын, Агын тойрогуудаар, Монголой Булган, Сэлэнгэ аймагуудаар, Тыва республикаар, Москва, Пензэ, Новосибирск, Эрхүү хотонуудаар албанайнгаа хэрэгээр ябажа, очерк, замай тэмдэглэл, зураглал тоогүй олоор бэшэhэн гээшэ. 1990 гаран онуудаар монгол-совет хани барисаанай бүлгэмэй соносхоhон уласхоорондын очеркистнуудай конкурсдо 1-хи шатын Дипломоор, үнэтэ бэлэгээр шагнагдажа, Монголой телеграфна агенствын (МОНЦАМЭ) Буряад Республикын корреспондентээр баталагдаад, Улаан-Баатар хотоор аяншалаа hэн.

Журналист, поэт, багша, олониитын ажал ябуулагша Булат Намдакович Жанчиповай зохёохы ажалай 50 жэлдэнь зорюулжа шүлэг, поэмэнүүдэй, очеркнүүдэй, публицистикэ, шэнжэлэлнүүдэй болоод уран зохёолшодой дурасхаалда зорюулагдаhан статьянууд, мүн холо ойрын командировкодо ябаhанаа бэшэhэн замай тэмдэглэлнүүдэй «Уянгын аялга», «Тулгын галнууд», «Сагуудай сууряан» гэhэн гурбан боти номуудынь 2007 ондо республикын хэблэлээр гаргагдаа hэн.

Булат Жанчипов СССР-эй (Ород Уласай) Уран зохёолшодой болон Сурбалжалагшадай холбооной гэшүүн, Буряад ба Ород Уласай Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ гэhэн хүндэтэ нэрэ зэргэтэй. Я. Гашегай нэрэмжэтэ Буряадай Сурбалжалагшадай холбооной, мүн Буряад Уласай гүрэнэй шангуудай лауреат. 1990 ондо зарлагдаhан РСФСР-эй Уран зохёолшодой һүүлшын VII съездын делегат ябахадаа, РСФСР-эй Уран зохёолшодой холбооной Правлениин комиссиин гэшүүнээр баталагдаhан юм.

2020 оной мартын 21-дэ Улаан-Үдэ хотодо наһа бараа.